De Raad der gemeente Obdam;
    Gelet op artikel 168 van de Gemeentewet en op voorstel van Burgemeester en Wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

VERORDENING TOT REGELING VAN DE TOEKEN-
NING VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN.

Artikel 1
Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen dezer verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend:
a. het ereburgerschap der gemeente Obdam;
b. de erepenning der gemeente Obdam in zilver.

Artikel 2
De toekenning van het ereburgerschap en van de erepenning in zilver geschiedt bij besluit van de Raad, op voorstel van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 3
1. Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gehele Obdamse gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Ten bewijze van deze onderscheiding wordt aan de begiftigde het raadsbesluit alsmede de erepenning der gemeente Obdam in zilver uitgereikt.

Artikel 4
Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de Raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

Artikel 5
De erepenning in zilver kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente: a. die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven; b. die op enig terrein van het maatschappelijk leven der gemeente blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin.

Artikel 6
1. De erepenning der gemeente Obdam draagt aan de ene zijde een voorstelling van het gemeentewapen, waarboven het woord “gemeente” en waaronder de naam “Obdam”, en aan de andere zijde een tekst ter aanduiding van de onderscheidene.
2. de vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenning worden voor het overige door Burgemeester en Wethouders bepaald.

Artikel 7
1. Zij, aan wie een erepenning is toegekend, ontvangen daarbij tevens een afschrift van het desbetreffende raadsbesluit.
2. De besluiten betreffende toekenning van het ereburgerschap of van de erepenning worden door Burgemeester en Wethouders bewaard in een afzonderlijk dossier.

Artikel 8
1. Burgemeester en Wethouders bepalen, voorzover in deze verordening hieromtrent niets is voorgeschreven, de datum, het tijdstip en de wijze, waarop een onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt.
2. De uitreiking van het raadsbesluit en de erepenning in zilver als blijk van het toegekende ereburgerschap geschiedt zo mogelijk in een plechtige vergadering van de Raad.

Artikel 9
1. Deze verordening treedt op heden in werking.
2. Zij kan worden aangehaald als “Verordening-gemeentelijke-onderscheidingen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Obdam van 28 augustus 1970.
 
(get.) F.J. de Nijs, voorzitter.
(get.) N.S. Boots, wethouder.