HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS


REGLEMENT OP DE KARL LANDSTEINER-PENNING, -PLAQUETTE en DRAAGSPELD

Artikel 1

Ten behoeve van de bloedtransfusiediensten, welke ressorteren onder het Nederlandsche Roode Kruis, heeft het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis met ingang van 29 mei 1931 een legpenning, het Dagelijks Bestuur met ingang van 2 maart 1944 en 3 augustus 1956 een plaquette resp. een draagspeld ingesteld.

Artikel 2

De penning is evenals de plaquette en de draagspeld bedoeld als een erkenning voor en herinnering aan bijzondere diensten, bewezen hetzij aan de bloedtransfusiedienst als zodanig, hetzij aan de lijdende mensheid door het geven van bloed.

Artikel 3

De penning, genaamd naar Karl Landsteiner, wordt geslagen in goud, zilver of brons; de plaquette, eveneens naar Karl Landsteiner genaamd, in brons; de draagspeld wordt vervaardigd van hard verguld brons.

Artikel 4

De penning/plaquette/draagspeld wordt uitgereikt door of vanwege het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, nadat het Dagelijks Bestuur van de Centrale Medische Bloedtransfusie Commissie is gehoord.

Artikel 5

In uitzonderlijke gevallen kan aan personen, die zich op zr bijzondere wijze voor de bloedtransfusiedienst verdienstelijk hebben gemaakt, de penning in goud worden verleend.

Artikel 6

Aan personen, die zich voor de organisatie en de bloei van de bloedtransfusiedienst op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, kan de penning in zilver worden verleend.

Artikel 7

Aan bloedgevers, die - ingeschreven bij een bloedtransfusiedienst. welke ressorteert onder het Nederlandsche Roode Kruis - hun bloed tenminste vijf maal hebben gegeven, kan de penning in brons worden verleend, als regel op voorstel van de medisch-leider van de betrokken dienst. Wanneer een bloedgever zich vijftien resp. vijftig maal voor een transfusie ter beschikking heeft gesteld, kan hij worden voorgedragen voor de plaquette in brons resp. de verguld bronzen draagspeld.

Artikel 8

Bij elke penning/plaquette/draagspeld behoort een oorkonde, volgens een model, vastgesteld door of namens het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis.

Artikel 9

De penning/plaquette/draagspeld blijft eigendom van de persoon, aan wie deze is uitgereikt.

Artikel 10

De kosten van de uit te reiken penningen/plaquettes/draagspelden worden gedragen door het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis.

Artikel 11

Indien het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis veranderingen in dit reglement aanbrengt, hoort het tevoren het Dagelijks Bestuur van de Centrale Medische Bloedtransfusie Commissie.

  Aldus gewijzigd vastgesteld in de vergadering van het voorlopig Hoofdbestuur dd. 7 september 1956.