Raadsbesluit

De raad van de gemeente Nieuwegein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 11 januari 2005;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende "Verordening op het instellen van een Erepenning, Anna van Rijnpenning en een Stadspenning Nieuwegein".

Artikel 1
Ingesteld worden een erepenning (Ereburger), een Anna van Rijnpenning en een Stadspenning Nieuwegein.

Erepenning

Artikel 2
1. De erepenning heeft een ronde vorm met een middellijn van 50 mm en wordt geslagen in zilver.
2. De erepenning vertoont aan de ene zijde het wapen van de gemeente met daaromheen de woorden: "Erepenning gemeente Nieuwegein" en draagt aan de andere zijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel 3
1. Voor toekenning van de erepenning komen slechts in aanmerking zij, die zich in bijzondere mate ten opzichte van de gemeente Nieuwegein en/of haar gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Personen die de erepenning, genoemd in lid 1, ontvangen, worden gelijktijdig benoemd tot ereburger van de stad Nieuwegein.

Artikel 4
De erepenning wordt toegekend door burgemeester en wethouders.
Het besluit vermeldt op welke overwegingen tot toekenning van de erepenning is overgegaan.
De erepenning wordt uitgereikt door de burgemeester.

Anna van Rijnpenning

Artikel 5
De Anna van Rijnpenning heeft een ronde vorm met een middellijn van 50 mm en wordt geslagen in verzilverd geoxideerd messing.
De Anna van Rijnpenning vertoont aan de ene zijde het stadswapen van de gemeente met de woorden: “Nieuwegein” en draagt aan de andere zijde een deel-tekening van het kasteel Rijnhuizen met de woorden: “Anna van Rijn, (1510-1607), Inzet voor Stad en Samenleving”.

Artikel 6
De Anna van Rijnpenning kan worden toegekend aan personen die zich belangeloos op buitengewone wijze, geruime tijd hebben ingezet voor stad en samenleving Nieuwegein, op algemeen, kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk of sportief gebied.

Artikel 7
1. De Anna van Rijnpenning wordt toegekend door burgemeester en wethouders.
2. De Anna van Rijnpenning wordt uitgereikt door de burgemeester of een wethouder.

Stadspenning Nieuwegein

Artikel 8
1. De Stadspenning Nieuwegein heeft een ronde vorm met een middellijn van 50 mm en wordt geslagen in verzilverd geoxideerd messing.
2. De Stadspenning Nieuwegein vertoont aan de ene zijde het stadswapen van de gemeente met de woorden: "Nieuwegein" en draagt aan de andere zijde het zegel van het stadje ´t Geyne met de woorden: “Verdiensten voor samenleving”.

Artikel 9
De Stadspenning Nieuwegein kan worden toegekend aan personen die zich op een breed terrein, of juist op één onderwerp, verdienstelijk hebben gemaakt voor stad en samenleving Nieuwegein. Met de toekenning van de Stadspenning Nieuwegein onderstreept het college de betekenis van de ambassadeursfunctie van personen, die een aansprekende prestatie leveren op algemeen-, sport- en cultuurgebied, alsmede bedrijven, instellingen vereniging en organisaties, bij uitstralende activiteiten, prestaties en presentaties.

Artikel 10
1. De Stadspenning Nieuwegein wordt toegekend door burgemeester en wethouders.
2. De Stadspenning wordt uitgereikt door de burgemeester of een wethouder.

Slotbepalingen

Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2005 en werkt terug tot en met 7 maart 2003.
2. Zij kan worden aangehaald als: Verordening erepenning, Anna van Rijnpenning en Stadspenning.
3. De Verordening Erepenning en Gemeentepenning Nieuwegein 1972 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2005.

de griffier, de voorzitter,