Verordening regelende de instelling van het ereburgerschap en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeente Montferland

Artikel 1

Teneinde personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke, die zich jegens de gemeente en/of de burgerij in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of zich op andere wijze in hoge mate hebben onderscheiden en deswege op grote waardering en/of dankbaarheid aanspraak mogen maken, te kunnen onderscheiden worden ingesteld:
a. de zilveren eremedaille van de gemeente Montferland;
b. de gouden eremedaille van de gemeente Montferland;
c. het ereburgerschap van de gemeente Montferland.

Artikel 2

De zilveren eremedaille kan aan personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke worden toegekend wegens:
a. bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij;
b. het zich langdurig en intensief inzetten voor de gemeente en/of de burgerij;
c. het verrichten van een bijzondere menslievende daad;
d. het leveren van bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport;
e. bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein of andere belangrijke gebieden op het plaatselijk vlak.

Artikel 3

De gouden eremedaille kan aan personen worden toegekend wegens:
a. bevordering van degene, die reeds eerder voor de zilveren eremedaille in aanmerking is gekomen;
b. zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij;
c. het verrichten van een bijzondere menslievende daad met het in de waagschaal stellen van eigen leven of goederen.

Artikel 4

1. Het ereburgerschap kan worden verleend wegens uitzonderlijk bijzondere verdiensten jegens de gemeente Montferland en haar burgerij, aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Montferland, wegens zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeenschap van Montferland;
2. Aan het ereburgerschap verbinden dat daaraan de toekenning van de gouden eremedaille is gekoppeld;
3. Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 5

Bij de besluitvorming tot toekenning van een eremedaille c.q. het verlenen van het ereburgerschap worden de verdiensten uit de vm. gemeenten Bergh en Didam meegewogen.

Artikel 6

De raad draagt het voorbereiden van de toekenning van een eremedaille en/of het verlenen van het ereburgerschap bij gemotiveerde beslissing op aan het college van burgemeester en wethouders. Het seniorenconvent maakt het “gevoelen” kenbaar en de raad besluit (achteraf).

Artikel 7

Het bezit van één of beide eremedailles sluit het ontvangen van het ereburgerschap en het zijn van ereburger niet uit.

Artikel 8

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders het ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene wordt van dit besluit mededeling gedaan. De gemeenteraad wordt van dit besluit terstond in kennis gesteld.

Artikel 9

Van elke gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam draagt van: “Ereboek van de gemeente Montferland”.
In het Ereboek van de gemeente Montferland worden mede de bijzonderheden vermeld, welke tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 10

De eremedailles, toegekend aan personen, in goud en zilver, zijn draagmedailles en zijn uitgevoerd in een18 mm. diameter, met een draaglint.
De eremedaille, toegekend aan instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke, zijn uitgevoerd in een diameter van 50 mm., zonder draaglint.
Alle eremedailles vertonen aan de voorzijde het wapen van de gemeente en daaromheen het opschrift:
gemeente Montferland.
Op de keerzijde van de eremedaille wordt aangebracht het inschrift:
Eremedaille toegekend aan ……… op …………, waarbij de ontbrekende gegevens (naam begiftigde en datum toekenning) worden ingegraveerd.
Het draaglintje wordt gemaakt in de kleuren van de gemeente Montferland.

Artikel 11

Aan de begiftigden met het ereburgerschap en/of een eremedaille wordt tevens uitgereikt een oorkonde volgens een door burgemeester en wethouders vast te stellen model.
In de oorkonde worden vermeld de naam van de begiftigde, alsmede de aard, de reden en de datum van toekenning van de onderscheiding.

Artikel 12

Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Vastgesteld in de raad van de gemeente Montferland d.d. 9 juni 2005.

De griffier,
W. Vrieze
De voorzitter,
P.J.J.M. Peters