LEGERORDERS 1953


No. 297 L-Lu

Ministeriële Kennisgeving
van 24 September 1953, Directoraat Personeel, Bur. Onderscheidingen,
Nr 86770

Toekenning onderscheidingstekenen aan ex-KNIL-militairen

  Door het toenmalige Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen werden tal van rechthebbenden, behoord hebbende tot het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, in het bezit gesteld van het Ereteken voor Orde en Vrede, het Oorlogs-Herinneringskruis en/of het z.g. Demobilisatiespeldje.
  Sinds 1 Januari j.l. behoort de verdere uitreiking van deze onderscheidingstekenen tot de taak van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  Aangezien is gebleken dat tal van toegezonden onderscheidingstekenen tengevolge van adresveranderingen van rechthebbenden hun bestemming niet bereiken, worden allen, die menen op een of meer der genoemde onderscheidingstekenen aanspraak te kunnen maken en deze tot dusverre nog niet mochten ontvangen, uitgenodigd zich uiterlijk vóór 1 November a.s. per briefkaart te wenden tot de Directie Overgangszaken Indonesië (Afdeling AA-I) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (adres: Grote Markt 22 te 's-Gravenhage).
  Op de briefkaart te vermelden:
a.   naam en voornamen;
b. geboortedatum;
c. legernummer, rang, wapen en onderdeel, waarbij het laatst bij het v.m. KNIL gediend werd;
d. het huidige adres

  Het voorenstaande dient met spoed aan het daarvoor in aanmerking komend personeel te worden medegedeeld.