LEGERORDERS 1953


No. 271 L

Ministeriële Beschikking
van 31 Augustus 1953, Directoraat Personeel, Afd. Militair Personeel,
Nr W 417

Brevet voor officieren, die de studiën voor de hogere intendance-
vorming met goed gevolg hebben beëindigd

  De Minister van Oorlog,

  Overwegende, dat het nodig is regelen te stellen met betrekking tot het toekennen van brevetten aan officieren, die de bekwaamheid voor het bekleden van de functie van intendant hebben verworven;

        Besluit:

1o. Het brevet, overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking (intendancebrevet) wordt door de Chef van de Generale staf uitgereikt aan officieren die:
  a. met goed gevolg de studiën voor de hogere intendancevorming hebben volbracht,
  b. na gedurende ongeveer één jaar te zijn gedetacheerd onder leiding van de Chef van de Generale staf, hebben bewezen de bekwaamheid te bezitten voor het bekleden van de functie van intendant.
2o. De officieren, die voldoen aan het gestelde onder punt 1o van deze beschikking, zijn, nadat aan hen het brevet is uitgereikt, gerechtigd tot het dragen van het onderscheidingsteken voor de gebreveteerde officier van intendance.


Bijlage I van de Ministeriële Beschikking
van 31 Augustus 1953, Nr W 417.
(L.O. 1953, nr 271)

 

MINISTERIE VAN OORLOG

Hoofdkwartier van de Generale Staf

 

   De ........................................................................................., Chef van de
Generale Staf verleent aan de .......................................................................
Legernummer ...................... het brevet voor hogere intendancebekwaam-
heid, alsmede het recht tot het dragen van het onderscheidingsteken
aan dit brevet verbonden.

 

's-Gravenhage, .......................... 19....    

De Chef van de Generale Staf    

De ..........................................