LEGERORDERS 1953


No. 101 L-LM

Ministeriële Kennisgeving
van 2 April 1953, Directoraat Personeel, Bur. Onderscheidingen,
Nr 375082

Wijziging van het Koninklijk besluit houdende de instelling van het
,,Kruis voor Recht en Vrijheid'' en van de daarop vastgestelde
Uitvoeringsbepalingen (L.O. 1952, Nr 31 L-LM)

  Ter kennis van de Koninklijke landmacht en de luchtmacht wordt gebracht, dat bij Koninklijk besluit van 6 Maart 1953, Nr 11, het volgende werd bepaald.

Enig artikel

  In het Koninklijk besluit van 23 Juli 1951, Nr 30, wordt na artikel 8 een artikel 8a ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

  Degenen, die reeds gerechtigd zijn tot het dragen van het in artikel 3 bedoelde Kruis met de daarbij behorende gesp en na een herhaalde uitzending opnieuw aan de in artikel 8 genoemde krijgsbedrijven hebben deelgenomen, wordt, ter vervanging van de reeds ontvangen gesp, een gesp toegekend met een daarop aangebracht cijfer, vermeldende het aantal malen dat aan bedoelde krijgsbedrijven is deelgenomen. De op het lint te dragen ster zal eveneens dit cijfer bevatten.

  Onze Minister van Oorlog en van Marine zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift al worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

  De punten 5 t/m 8 van de Uitvoeringsbepalingen in L.O. 1952 Nr 31 L-LM worden vervangen door de hiernavolgende punten 5 t/m 10.

  5. Het ereteken wordt, namens mij, toegekend door de Commandant van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (C.-N.D.V.N.) aan de leden van dit Detachement.
  Van een toekenning zendt deze Commandant tijdig vóór de repatriering bericht aan het Ministerie van Oorlog, onder vermelding van naam en voorletter(s), rang en legernummer, alsmede de datum van toekenning.
  Op gelijke wijze wordt de toekenning van de gesp met het cijfer 2, 3 enz. bericht.
  6. De C.-N.D.V.N. is bevoegd het lint (baton) met ster uit te reiken op een door hem te bepalen tijdstip.
  7. Het ereteken met gesp zal worden uitgereikt, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de diensttijd in Korea.
  Indien recht is verkregen op de gesp met het cijfer 2, 3 enz., zal deze met de baton met ster met gelijk cijfer, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de diensttijd in Korea worden uitgereikt.
  8. Van de toekenning van het ereteken met de gesp (c.q. met cijfer) dient aantekening te worden gesteld op de contrôlelijst en in het zakboekje van betrokkene.
  9. Bij toekenning van een gesp met cijfer, komt de reeds ontvangen gesp en baton te vervallen.
  10. Indien een lid van het N.D.V.N. na één jaar dienst buiten Nederland of één der Overzeese Rijksdelen, zonder te repatrieren, zijn dienst bij dit Detachement met een jaar verlengt, wordt deze verlenging gelijkgesteld met een herhaalde uitzending.