LEGERORDERS 1951


No. 257 L-LM

Ministeriële Kennisgeving
van 12 November 1951, Directoraat Personeel, Bureau Onderscheidingen, Nr 250794

Mobilisatie-Oorlogskruis

  Ter kennis van de Koninklijke landmacht wordt gebracht, dat het Hare Majesteit de Koningin bij Hoogstderzelver Besluit van 19 October 1951, Nr 29 (Staatsblad 458) heeft behaagd het Koninklijk Besluit van 11 Augustus 1948, Nr 52 (Staatsblad I 366), houdende instelling van het "Mobilisatie-Oorlogskruis" aan te vullen.
  Het Koninklijk Besluit luidt als volgt:

Enig artikel

  In het Koninklijk Besluit van 11 Augustus 1948, Stb. I 366 wordt na artikel 8 een artikel 8a ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

  Door of namens Onze betrokken Minister wordt de machtiging, bedoeld in artikel 2, slechts verleend en een verklaring, bedoeld in artikel 3, slechts afgegeven, indien een daartoe strekkende aanvrage hem vóór 15 November 1951, heeft bereikt.

  Het Mobilisatie-Oorlogskruis kan slechts worden afgegeven, indien de aanschaffingskosten zijn voldaan vóór 15 November 1951, dan wel binnen een maand na de datum, waarop de machtiging, bedoeld in artikel 2, is verleend of de verklaring, bedoeld in artikel 3, is afgegeven, zo deze datum ligt na 15 October 1951.

   In verband hiermede dient in Legerorder 1948, Nr 406 L-LM (7e B.U., 2e deel, blz. 870) na Artikel 8 vorenstaand Artikel 8a te worden opgenomen.