LEGERORDERS 1951


No. 118 L

Ministeriële Beschikking
van 25 Mei 1951, Generale Staf, Sectie G 1, Nr 6838

Stafbrevet voor officieren, die de studiën aan de Hogere krijgsschool en de daarbij aansluitende detachering hebben gevolgd
Vervanging L.O. 1948, Nr 131 L

  De Minister van Oorlog,

  Overwegende de wenselijkheid regelend op te treden met betrekking tot het verstrekken van het brevet van bekwaamheid voor de Generale Staf (Stafbrevet) aan officieren, die de krijgskundige studiën aan de Hogere krijgsschool en de hierop aansluitende detachering hebben gevolgd, welke uiteindelijk leiden tot het verkrijgen van de bekwaamheid voor plaatsing bij de Generale Staf,

        bepaalt:

  1. de officieren, die de krijgskundige studiën aan de Hogere krijgsschool met gunstige uitslag hebben gevolgd, ontvangen van de Directeur van de Hogere krijgsschool een getuigschrift overeenkomstig bijlage I van deze beschikking;
  2. de officieren, genoemd onder 1, die, na door de Chef van de Generale Staf gedurende één jaar te zijn gedetacheerd bij het Hoofdkwartier van de Generale Staf dan wel bij door deze autoriteit aan te wijzen staven en bureaux, naar het oordeel van de Chef van de Generale Staf, bewezen hebben de bekwaamheid te bezitten voor het bekleden van een functie bij de Generale Staf, ontvangen van de Chef van de Generale Staf een brevet, overeenkomstig bijlage II van deze beschikking;
  3. voor een detachering, als bedoeld onder 2, worden in beginsel slechts de officieren aangewezen, die de krijgskundige studiën aan de Hogere krijgsschool met zeer goede of goede uitslag hebben gevolgd.
  4. de Ministeriële Beschikking van 30 Maart 1948, Hoofdkwartier van de Generale Staf, Sectie G 2, Organisatie, Nr 1002 (L.O. 1948, Nr 131 L) wordt hierbij ingetrokken.


Bijlage I van de Ministeriële Beschikking van 25 Mei 1951, Generale Staf, Sectie G 1, Nr 6838

 

 

 

   De .......................................................................................

Directeur van de Hogere Krijgsschool verklaart, dat de

................................................................................................

de studiën aan de Hogere Krijgsschool met voldoende, ruim voldoende,

goede, zeer goede (1) uitslag heeft gevolgd.

 

Wassenaar, ..................................

De .................................................

 

 

(1) Doorslaan hetgeen niet toepasselijk is.


Bijlage II van de Ministeriële Beschikking van 25 Mei 1951, Generale Staf, Sectie G 1, Nr 6838

 

 

 

Brevet van bekwaamheid voor de Generale Staf (Stafbrevet)

 

   De .......................................................................................

Chef van de Generale Staf verklaart, dat

................................................................................................

de bekwaamheid bezit tot het bekleden van een functie bij de Gene-
rale Staf en verleent hem mitsdien het recht tot het dragen van het
onderscheidingsteken voor general staf-bekwaamheid.

 

's-Gravenhage, ..................................

De ......................................................