LEGERORDERS 1950


No. 137 L-LM

Ministeriële Kennisgeving
van 31 Mei 1950, Staf van de Adjudant-Generaal,
Afdeling A 1, Nr. 120892

Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis

   Het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis heeft ingesteld het "Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandsche Roode Kruis".
   Dit herinneringskruis wordt verleend aan al diegenen, die gedurende het tijdvak nà 9 Mei 1940 en vóór 3 September 1945, of gedurende een gedeelte van dat tijdvak, daadwerkelijk in enige functie hebben dienstgedaan bij het Nederlandse Rode Kruis hier te lande, in Indonesië of in de Overzeese Rijksdelen en die aan bepaalde, door voornoemd Hoofdbestuur te stellen voorwaarden voldoen.
   Het herinneringskruis kan tevens worden toegekend aan personen die, hoewel niet in dienstverband geweest zijnde, in bedoeld tijdvak in typisch Rode Kruisgeest zijn opgetreden.
   Tevens heeft voornoemd Hoofdbestuur aan het herinneringskruis toegevoegd een gesp "Indonesië 1945-1950" voor hen, die in Rode Kruisdienst, dan wel in de geest van het Rode Kruis, werk daar te lande hebben verricht van de bevrijding tot aan de Soevereiniteitsoverdracht.
   Ter kennis van de Koninklijke landmacht wordt gebracht, dat het aan personeel van de Koninklijke landmacht, waaraan bedoeld herinneringskruis is toegekend, is toegestaan dit herinneringskruis, eventueel met gesp, alsmede het lint van dit herinneringskruis, - zowel in als buiten dienst - op de uniform te dragen.