LEGERORDERS 1946


No. 451

Ministerieele beschikking van 4 December 1946, Afd. B II, nr. 198.

Toelage ridders Militaire Willemsorde (Wijziging R. v. A.).

   De uitbetaling der toelage aan ridders van de Militaire Willems-Orde, zie art. 9 der Wet op de Militaire Willems-Orde (L.O. 1946, nr. 250), geschiedt door de zorg van den Minister van Binnenlandsche Zaken.
   Bij overlijden van een ridder, alsmede wanneer een ridder komt te verkeeren in een der gevallen, genoemd in artikel 12 van genoemde Wet, moet de commandant van het er bij betrokken korps daarvan onverwijld mededeeling doen aan het Ministerie van Oorlog, dat deze mededeeling doorzendt aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
   In verband met het vorenstaande vervalt het bepaalde in de §§ 2 tot en met 11 van ad art. 18 R.v.A.