LEGERORDERS 1946


No. 202

Ministerieele beschikking 4 Juli 1946. Afd. A I, nr. 28.

Voordrachten voor dapperheidsonderscheidingen.

(Zie ook L.O. 1946, nr. 103)

   De aandacht van Commandanten wordt er op gevestigd, dat het noodzakelijk is, om bij de indiening van voordrachten tot toekenning van een dapperheidsonderscheiding, volledige en duidelijke gegevens te overleggen, zoodat bij de beoordeling hiervan door de Commissie Militaire Onderscheidingen een juist beeld kan worden gevormd omtrent de toedracht van de gebeurtenissen en verrichtingen, die er toe hebben geleid een dergelijke voordracht in te dienen.
   Eventuele gevechtsrapporten en getuigenverklaringen dienen, indien eenigszins mogelijk, bij de voordrachten te worden overgelegd, aangezien bij de bestudeering door de Commissie voornoemd de wenschelijkheid hiervan zeer sterk is gebleken.