LEGERORDERS 1946


No. 183

Ministeriële beschikking van 6 juni 1946, Mil. Kab., nr. 918.

Herinneringsinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten.

   De Minister van Oorlog,

   overwegende de wenschelijkheid richtlijnen vast te stellen voor het dragen van het herinneringsinsigne voor de Binnenlandsche Strijdkrachten,

        bepaalt:

   1o.   het dragen van het door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden ingestelde insigne ter herinnering aan den dienst in de Binnenlandsche Strijdkrachten is den in uniform gekleeden militair behoorende tot de Koninklijke landmacht, voorzoover deze tot het dragen van bedoeld insigne is gerechtigd, toegestaan;

   2o.   1)   1)   Zie voor de wijze van dragen art. 68, Hoofdstuk IX, Deel A (Alg) v.h. Voorl. R.I.D.K.L.