LEGERORDERS 1946


No. 103

Ministerieele beschikking van 30 Maart 1946, Litt. M 56.

Commissie Militaire Onderscheidingen.

   Ter kennis van de Koninklijke Landmacht wordt gebracht, dat:

   1o. het Hare Majesteit de Koningin bij Hoogstderzelver Besluit van 25 Maart 1946, nr. 4 heeft behaagd de Commissie Militaire Onderscheidingen, die te Londen gevestigd was, uit haar functie te ontheffen, onder dankzegging voor de vele en belangrijke diensten, die de leden dezer Commissie bij de vervulling van haar taak gedurende eenige moeilijke jaren hebben bewezen;

   2o. bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Oorlog, van Marine, van Overzeesche Gebiedsdelen en voor de Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk d.d. 23 Maart 1946, Geheim Litt. M 51, een nieuwe "Commissie Militaire Onderscheidingen" is ingesteld, welke gevestigd is te 's-Gravenhage (voorlopig adres: Plein 24);

   3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   4o. de onder 2o. bedoelde commissie den betrokken Hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur, ieder voor zooveel hem betreft, van advies zal dienen in zake alle op militaire onderscheidingen betrekking hebbende aangelegenheden, die haar worden voorgelegd.

   In verband met het vorenstaande wordt aan alle Commandanten van onderdeelen, diensten en instellingen der Koninklijke landmacht verzocht den voorzitter en leden van deze Commissie ten allen tijde de noodige medewerking te verleenen en desgevraagd de gegevens te verschaffen, welke zij bij de uitvoering van de aan hen opgedragen werkzaamheden noodig mochten hebben.
   Correspondentie te richten aan den Secretaris der Commissie aan vorengenoemd adres.