LEGERORDERS 1924


No. 396

Ministerieele Kennisgeving van 26 November 1924, IIde Afd., Nr. 94.

Mobilisatie-herinneringskruis.

(Zie ook L.O. 1925, nr. 55)

   Ter kennis van de Landmacht wordt gebracht, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd, als blijk van waardeering van de diensten, door de krijgsmacht tijdens den gemobiliseerden toestand aan den lande bewezen, te bepalen het herinneringskruis, ingesteld door het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914, ook in uniform - zoowel in als buiten dienst - mag worden gedragen.
   Allen, die in de periode Augustus 1914-November 1918 eenigerlei militairen dienst bij de weermacht te land of ter zee hier ten lande of in de Overzeesche Gewesten hebben vervuld, zullen gerechtigd zijn, het herinneringskruis te dragen.
   Het kruis zal worden gedragen na het onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst, doch vóór de buitenlandsche ridderorden en eereteekenen.

   Beschrijving van het herinneringskruis
   Vierarming kruis van brons, middellijn 32 m.M.

   Voorzijde.
   Tusschen de armen van het kruis bijeengehouden pijlenbundels, voorstellende:

Kracht door eenheid.

   Op de armen van het kruis:
        links Augustus;
        boven 1914;
        rechts November;
        onder 1918.

   Keerzijde.
   In het medaillon de woorden:
        Mobilisatie     Vrede     Eer.

   Lint.

   Moirée zijde, breed 30 m.M., gekleurd als volgt:
   Ter linker- en rechterzijde smal gestreept, de Nederlandsche kleuren, in volgorde rood-wit-blauw, beslaande een breedte van 8 m.M. In het midden een baan Nassau-blauw, ter breedte van 12 m.M., terwijl deze breede blauwe baan van de banen rood-wit-blauw gescheiden is door een smalle witte baan van 1 m.M.

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .