RECUEIL MILITAIR 1898


Draagpenningen voor menschlievend hulpbetoon en voor verdiensten jegens 's Rijks Musea.

IIIde Afdeeling.

No. 17.


 

's-Gravenhage, 7 Juli 1898.

De Minister van Oorlog,

   Gezien het Koninlijk Besluit van 22 Juni 1898, no. 43;

   Brengt door deze - ten vervolge op de dezerzijdsche Beschikking van 17 Juli 1897, IIIe Afdeeling, no. 68, - ter kennis van de Landmacht, dat bij bovenbedoeld Besluit, - met wijziging in zooverre van het Koninklijk Besluit van 24 Mei 1897, no. 87, - is bepaald, dat de bij laatstgemeld Besluit ingestelde draagpenningen een middellijn zullen hebben van 34 m.M.