RECUEIL MILITAIR 1878


Het dragen van het eereteeken voor eervolle vermelding.

Personeel en Militaire Zaken.
         No. 46 P.
             -

's-Gravenhage, den 13den Februarij 1878.

De Minister van Oorlog,

   Willende bevorderen, dat het eereteeken, bij 's Konings besluit van 8 September jl. (Staatsblad no. 179) ingesteld voor hen, die wegens eenig wapenfeit eervol werden vermeld, op eenvoudige wijze gedragen worde;

   Gelet op art. 2 van voorschreven besluit;

   Gezien een schrijven van den Minister van Staat, Minister van Koloniën, van 28 Januarij jl., Litt. C. no. 1;

   Brengt ter kennis van het leger, dat bedoeld eermetaal door hen, die daarmede begiftigd zijn, moet worden gedragen op de linkerborst, op het lint van het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven, onmiddellijk boven dat eereteeken en derhalve onder de gespen, waarmede het lint eventueel versierd is;

   Gelast voorts, dat deze zal worden geplaatst in het Recueil Militair (Tweede Gedeelte) ter algemeene kennisgeving.