RECUEIL MILITAIR 1866


De betuiging van tevredenheid van den Minister van Oorlog aan officieren geschiedt bij legerorder en wordt in sommige gevallen in de conduitelijst vermeld.

Personeel en Militaire Zaken.

No. 53 P.


 

's-Gravenhage. den 25sten Januarij 1866.

Aan alle Militaire Autoriteiten bij het Leger.

   Meermalen mogt ik het genoegen hebben door tusschenkomst der chefs aan Officieren van het leger wegens bijzondere diensten enz. mijne tevredenheid te betuigen.
   Niet altijd echter wordt bij het overbrengen aan de belanghebbenden van die tevredenheidsbetuigingen op dezelfde wijze gehandeld, daar zulks nu eens schriftelijk, doch veelal slechts mondeling geschiedt.
   Overtuigd intusschen dat de bedoelde onderscheiding in waarde zal winnen, naarmate zij meer openlijk plaats vindt en daardoor tevens een meer blijvend karakter erlangt, heb ik goedgevonden te bepalen, dat, ook tot opwekking en aanmoediging voor anderen, telkens wanneer mij het genoegen mag te beurt vallen, mijne tevredenheid aan officieren te betuigen, zulks openlijk bij de legerorder zal geschieden, waarbij dan tevens zal worden aangewezen, of van die onderscheiding mede in de conduitelijst aanteekening zal worden gehouden.
   In het Recueil Militair geplaatst tot algemeene kennisgeving.

De Minister van Oorlog,
J.W. BLANKEN.