RECUEIL MILITAIR 1861


Bij verzoeken tot het aannemen en dragen van ridderorden, door
vreemde mogendheden geschonken, het diploma over te leggen.

Personeel en Militaire Zaken.

No. 55 B.


 

De Minister van Oorlog,

   Ontwaard hebbende dat het meermalen gebeurt, dat officieren enz. van het leger bij het indienen van een verzoekschrift aan den Koning, strekkende om vergunning te erlangen tot het aannemen en dragen van de versierselen van ridderorden, welke hun door vreemde Mogendheden zijn geschonken, in gebreke blijven het bewijs hunner benoeming of diploma daarbij over te leggen.

   Gelet dat zoowel tot het behoorlijk opmaken van het deswegens vereischt Koninklijk besluit, als tot het juist bijschrijven van het stamboek, het overleggen van het hiervoren bedoelde bewijsstuk volstrekt noodig is.

   Heeft goedgevonden te bepalen, dat bij het indienen van verzoekschriften als bovenvermeld, daarbij steeds het betrekkelijk diploma of bewijs van benoeming zal worden overgelegd.

   Gelast voorts dat deze, tot algemeene kennisgeving in het Recueil Militair zal worden opgenomen.

's-Gravenhage, den 15den October 1861.