RECUEIL MILITAIR 1844


Het aanteekenen in de stamboeken van de uitreiking aan officieren
van het onderscheidingsteeken voor langdurige dienst.

('s-Gravenhage, den 13den December 1844, No. 20b.)

     Aan de Bevelhebbers der Divisien Infanterie, der Reserve Brigade en van de Brigade Kavalerie, alsmede aan den Kommandant van het Personeel der Artillerie, enz.

   Ten einde van de uitgifte van het onderscheidingsteeken bij Zijner Majesteits besluit van den 19den November 1844, no. 46 ingesteld, voor langdurige Nederlandsche officiers-dienst, in de stamboeken van de daarbij bestrokken korpsen en diensten, op eene gelijke en eenparige wijze, aanteekening zoude worden gedaan, heb ik goedgevonden te bepalen, dat alléén van de uitgifte voor de eerste maal, in den dienststaat van den daarbij betrokken officier, melding zal worden gemaakt, en wel, onder de volgende bewoordingen:

   "Den 6den December 18   , het onderscheidingsteeken toegekend,
"bij Zijner Majesteits besluit van den 19den November 1844, no. 46,
"ingesteld, voor langdurige Nederlandsche dienst als officier."

   Tevens wordt bij deze, al verder vastgesteld, dat evengemeld onderscheidingsteeken, even als zulks bij dispositie van het Departement van Oorlog van den 2den Maart 1832, no. 22, met opzigt tot het Metalen kruis vergund is geworden, buiten dienst, in een verkleinden vorm zal kunnen worden gedragen.

   Onder mededeeling daarvan, heb ik de eer U te verzoeken een en ander, voor zoo veel noodig, ter kennis van Uwe onderhoorigen te brengen.

De Minister van Oorlog,
(geteekend) LIST.