G E M E E N T E L E M S T E R L A N D
De raad der gemeente Lemsterland;

overwegende, dat het wenselijk wordt geacht over te gaan tot instelling van een erepenning, teneinde door toekenning daarvan personen, die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt, te onderscheiden;

gelezen het voorstel van het kollege van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 1993;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;
 

B E S L U I T
 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening betreffende het instellen en verlenen van een erepenning.

Artikel 1.

Er wordt ingesteld een erepenning van de gemeente Lemsterland. De penning zal in de vorm van een legpenning worden geslagen.
Zij zal van zilver zijn en een middellijn hebben van 4 cm.
De penning zal aan de voorzijde het wapen der gemeente vertonen, alsmede het randschrift "Gemeente Lemsterland".
Aan de achterzijde wordt zij voorzien van een toepasselijke inscriptie.

Artikel 2.

De erepenning kan worden toegekend:
a. als bewijs van hoge waardering en dankbaarheid aan hen, die zich jegens de gemeente Lemsterland in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
b. als onderscheiding aan burgers en maatschappelijke organisaties van de gemeente, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Artikel 3.

De toekenning van een erepenning geschiedt bij besluit van de raad.
Aan de met de erepenning begiftigde wordt uitgereikt een door de burgemeester en de sekretaris te ondertekenen oorkonde; deze oorkonde zal onder meer vermelden het besluit van de raad waarbij en een omschrijving van de verdiensten waarvoor de onderscheiding is toegekend.
Uitreiking van erepenning en oorkonde zal zo mogelijk geschieden in een openbare zitting van de gemeenteraad.

Artikel 4.

Van elke toekenning van een erepenning houden het kollege van burgemeester en wethouders aantekening in een register, dat de naam draagt "Ereboek der gemeente Lemsterland".
In het ereboek worden, naast de dagtekening van toekenning van de erepenning, vermeld de naam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de begiftigde, alsmede een omschrijving van de redenen die tot toekenning van de penning hebben geleid.

Artikel 5.

Deze verordening treedt in werking op de vierde dag, nadat zij is bekendgemaakt. Alsdan vervalt de thans geldende verordening, betreffende het instellen en verlenen van een erepenning, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 oktober 1964.

Lemmer, 20 december 1993.

De raad voornoemd,