ERKENTELIJKHEIDS-PLAQUETTE
KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

Beschikking van de Commandant der Koninklijke Marechaussee van 26 October 1954, Litt P-K4

Artikel 1
Er is ingesteld "de Erkentelijkheids-Plaquette van het Wapen der Koninklijke Marechaussee". Zij is uitgevoerd in zilver dan wel in brons, de exemplaren doorlopend genummerd. Hieronder is zij verder genoemd "plaquette".

Artikel 2
De plaquette wordt slechts verleend door de Commandant van het Wapen, gehoord de Korps Commandanten van het Wapen der Koninklijke Marechaussee en de Chef van de Staf.
De zilveren plaquette wordt verleend met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen. De bronzen plaquette wordt verleend met meerderheid van stemmen; bij staken van stemmen beslist de Commandant.

Artikel 3
Een voorstel tot verlening der plaquette kan uitgaan zowel van de Commandant van het Wapen als van een of meerdere Korps-Commandanten, alsmede van de Chef van de Staf.

Artikel 4
De plaquette in zilver wordt verleend aan hen die zich door beleid of daden op een zodanige zeer bijzondere wijze voor het Wapen verdienstelijk hebben gemaakt dat zij de erkentelijkheid van het Wapen verdienen. De plaquette in brons wordt verleend aan hen die zich door beleid of daden op een zodanige bijzondere lofwaardige wijze voor het Wapen verdienstelijk hebben gemaakt, dat zij de erkentelijkheid van het Wapen verdienen.

Artikel 5
De verlening van de plaquette is niet gebonden aan enige rang of maatschappelijke positie.

Artikel 6
De Commandant van het Wapen reikt de plaquette persoonlijk uit, zulks integenwoordigheid van de in artikel 2 genoemde Korps-Commandanten en de Chef van de Staf. De Kapitein-Adjudant doet, alvorens tot de uitreiking wordt overgegaan voorlezing van de Beschikking tot verlening, dewelke inhoudt de redenen tot verlening, ter rechter onderzijde, onder vermelding van plaats, datum, naam en rang, is ondertekend door de Commandant en ter linker onderzijde is voorzien van het in blauw lak uitgevoerde stempel van deze.

's-Gravenhage, 26 October 1954

 
De Brigade Generaal,
Commandant der Koninklijke Marechaussee,
W. KIST