De raad der gemeente Hoogkarspel;
  gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 28 Maart 1955, no. 2;

b e s l u i t :

  vast te stellen de volgende verordening:

  VERORDENING BETREFFENDE HET INSTELLEN EN TOEKENNEN VAN EEN EREPENNING DER GEMEENTE.

  Artikel 1.
Ingesteld wordt een erepenning der gemeente Hoogkarspel.

  Artikel 2.
1. De erepenning der gemeente Hoogkarspel wordt geslagen in zilver of brons.
2. Aan de voorzijde vertoont zij het wapen der gemeente Hoogkarspel met de woorden ,,Erepenning der gemeente Hoogkarspel”.

  Artikel 3.
De erepenning der gemeente Hoogkarspel wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als:
a. blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de gemeente in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
b. onderscheiding aan burgers der gemeente, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

  Artikel 4.
Op voorstel van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad tot het toekennen van de erepenning der gemeente Hoogkarspel.

  Artikel 5.
Burgemeester en wethouders houden van elk besluit tot het toekennen van de erepenning der gemeente Hoogkarspel aantekening in een register, volgens een door hen vast te stellen model. Elke aantekening houdt de bijzonderheden in, welke tot het toekennen hebben geleid.

  Artikel 6.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, waarop zij is vastgesteld.

Hoogkarspel, 19 April 1955.
de raad voornoemd,


(w.g. G. Visser), voorzitter.
(w.g. W.T. Hellinga), secretaris.