De raad der gemeente Hoogeveen,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 1980;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

besluit vast te stellen de navolgende verordening

VERORDENING tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen.

ALGEMEEN

Artikel 1.

Ingesteld worden:

  1. het ere-burgerschap der gemeente Hoogeveen;
  2. een ere-penning der gemeente Hoogeveen;
  3. de gemeente-penning van Hoogeveen.

Artikel 2.

  1. De raad besluit tot het verlenen van het ere-burgerschap op voordracht van burgemeester en wethouders.
  2. De toekenning van de ere-penning der gemeente Hoogeveen en van de gemeente-penning geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt aan de raad medegedeeld.

Artikel 3.

Van het verlenen van het ere-burgerschap en het toekennen van de ere-penning en de gemeente-penning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, dat de naam Ere-boek der gemeente Hoogeveen draagt, onder vermelding van de omstandigheden, die tot verlening c.q. toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

HET EREBURGERSCHAP

Artikel 4.

  1. Het ere-burgerschap kan worden verleend als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente of de Hoogeveense gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
  2. Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde, in een bijzondere raadsvergadering, een oorkonde, alsmede een draagmedaille in goud uitgereikt.

Artikel 5.

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de begiftigde van het ere-burgerschap vervallen verklaren.
Aan de betrokkene wordt hiervan kennis gegeven, door toezending van het betreffende raadsbesluit. Hij is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving, het aan het ere-burgerschap verbonden onderscheidingsteken aan burgemeester en wethouders terug te zenden.

Artikel 6.

Aan het ere-burgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden, dan de in het vorige artikel vermelde.

Artikel 7.

De in artikel 4, lid 2, bedoelde gouden draagmedaille heeft een middellijn van 40 mm.
Zij wordt zodanig uitgevoerd dat, zij aan het linkerknoopsgat gedragen kan worden aan een vijf en dertig millimeter breed lint in de Hoogeveense kleuren.
De medaille draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen der gemeente.
Langs de rand van de medaille staat de Latijnse spreuk: Palmam qui meruit ferat.
De medaille draagt aan de achterzijde in een omlijstende versiering de tekst - Ere-burger van Hoogeveen -, waaraan toegevoegd de naam en geboortedatum van degene aan wie dit ere-burgerschap werd verleend, alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot het verlenen van deze onderscheiding werd besloten.

DE EREPENNING

Artikel 8.

De ere-penning kan worden toegekend als blijk van waardering of erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen die zich jegens de gemeente of de Hoogeveense gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Artikel 9.

De ere-penning wordt in goud uitgevoerd en heeft een middellijn van 35 mm.
Zij is aan voor- en achterzijde uitgevoerd als de in artikel 7 bedoelde medaille, behoudens de tekst op de achterzijde, die luidt: Ere-penning van Hoogeveen, waaraan toegevoegd de naam en de geboortedatum van de begiftigde en de datum van het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij tot toekenning werd besloten.
Zij wordt zodanig uitgevoerd, dat zij aan het linkerknoopsgat gedragen kan worden aan een dertig millimeter breed lint in Hoogeveense kleuren.

DE GEMEENTEPENNING

Artikel 10.

De gemeente-penning in zilver kan worden toegekend aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de Hoogeveense gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven, ter gelegenheid van jubilea en andere bijzondere gebeurtenissen als blijk van bijzondere erkentelijkheid.

Artikel 11.

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders, afhankelijk van de mate van belangrijkheid der in het vorige lid vermelde bijzondere gebeurtenissen, besluiten tot toekenning van de gemeente-penning in goud.

Artikel 12.

De gemeente-penning heeft een middellijn van 60 mm.
Zij draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente. Aan de achterzijde bevindt zich de tekst: Gemeente-penning van Hoogeveen, waaraan toegevoegd de datum van het besluit van burgemeester en wethouders waarbij tot de toekenning werd besloten.
Zij wordt als legpenning uitgevoerd en is van een bijpassende houten standaard voorzien.

SLOTBEPALING

Artikel 13.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 1980. Op dat tijdstip vervalt de verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart 1962, met dien verstande, dat zij van kracht blijft ten aanzien van het tijdvak, waarvoor zij heeft gegolden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hoogeveen, gehouden op 26 juni 1980.

De secretaris,       J.J. Geldof      
De voorzitter,       J.A. Oosterhoff