De raad van de gemeente Hilvarenbeek;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 1997, nr. 17;

Gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende ‘Verordening betreffende het instellen en verlenen van onderscheidingen van de gemeente Hilvarenbeek’.

Artikel 1. Instelling.

Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:

 1. het ere-burgerschap van de gemeente Hilvarenbeek;
 2. de ere-penning van de gemeente Hilvarenbeek;

Artikel 2. Toekenner.

 1. De toekenning van het ere-burgerschap geschiedt bij besluit van de raad op voorstel van burgemeester en wethouders.
 2. De toekenning van de ere-penning geschiedt door burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Ere-burgerschap

 1. Het ere-burgerschap kan bij een bijzondere gelegenheid worden toegekend als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid voor hen, die zich ten opzichte van de gemeente of de gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Als bewijs van deze toegekende onderscheiding wordt aan begiftigde tijdens een bijzondere raadsvergadering een oorkonde, alsmede een legpenning in goud uitgereikt.

Artikel 4.

 1. De in artikel 3, tweede lid bedoelde oorkonde vermeldt de naam, de datum en de plaats van geboorte, de woonplaats van begiftigde, alsmede de redenen welke tot het verlenen van het ere-burgerschap hebben geleid.
 2. De in artikel 3, tweede lid bedoelde legpenning heeft een middellijn van 40 mm..
 3. De medaille draagt aan de voorzijde een afbeelding van het gemeentewapen, waarboven het woord ‘gemeente’ en waaronder de naam ‘Hilvarenbeek’, terwijl aan de achterzijde in een omlijstende versiering de tekst ‘Ere-burger van Hilvarenbeek’ is aangebracht waaraan toegevoegd de naam van degene aan wie het ere-burgerschap is toegekend, alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot het toekennen van deze onderscheiding werd besloten.

Artikel 5.

Aan het ere-burgerschap kunnen geen bijzondere rechten worden ontleend en zijn geen bijzondere verplichtingen verbonden.

Artikel 6. Vervallen-verklaring

Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de met het ere-burgerschap begiftigde van deze onderscheiding vervallen verklaren. Het besluit daartoe wordt genomen in een besloten vergadering.

Artikel 7. Ere-penning

 1. De ere-penning kan bij een bijzondere gelegenheid worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan al dan niet ingezetenen en al dan niet in de gemeente gevestigde instellingen of verenigingen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende verdiensten hebben verworven.
 2. Als bewijs voor deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde, alsmede een legpenning in zilver uitgereikt op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.
 3. Artikel 8.

  1. De in artikel 7 tweede lid bedoelde oorkonde vermeldt de naam en woonplaats van de begiftigde, bij een ingezetene de datum en plaats van geboorte, alsmede de redenen, welke tot het toekennen van de ere-penning hebben geleid.
  2. De in artikel 7, tweede lid bedoelde legpenning heeft een middellijn van 40 mm..
  3. De medaille draagt aan de voorzijde een afbeelding van het gemeentewapen, waarboven het woord ‘gemeente’ en waaronder de naam ‘Hilvarenbeek’, terwijl aan de achterzijde in een randschrift is vermeld ‘ere-penning van de gemeente Hilvarenbeek’ en rechtlijnig de naam van de begiftigde, alsmede de datum van het besluit van burgemeester en wethouders, waarop deze onderscheiding is toegekend.

  Artikel 9. Kleine draagmedaille.

  Aan de begiftigden zal naast de legpenning (wanneer deze aan een natuurlijk persoon wordt toegekend) een kleine draagmedaille worden versterkt.

  Artikel 10. Ereboek.

  Van elke toekenning van het ere-burgerschap of van de ere-penning wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register genoemd ‘Ere-boek van de gemeente Hilvarenbeek’, onder vermelding van de omstandigheid, die tot toekenning heeft geleid.

  Artikel 11. Inwerkingtreding.

  1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van haar vaststelling,
  2. Met ingang van die datum vervallen:
   • de ‘Verordening betreffende het instellen en verlenen van onderscheidingen van de gemeente Hilvarenbeek’, vastgesteld bij besluit van de raad van Hilvarenbeek van 17 december 1992;
   • de ‘Verordening betreffende het instellen en toekennen van een ere-penning der gemeente Diessen’ vastgesteld bij besluit van de raad van Diessen van 22 november 1977.

  Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 25 september 1997.

  De raad voornoemd,


  de secretaris,


  de burgemeester,