VERORDENING TOT HET EREN VAN VERDIENSTELIJKE BURGERS HELMOND 1999

I. in te trekken de Verordening regelend de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de legpenning der gemeente Helmond 1994, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 28 juni 1994, bijlagenr. 189;
II. vast te stellen de Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 1999 luidende als volgt:

Artikel 1

1. Aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen der gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend het ereburgerschap van de gemeente Helmond.
2. Voorts kan aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen alsmede aan rechtspersonen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, worden toegekend de stadspenning van de gemeente Helmond.
3. Tenslotte kan aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen worden toegekend de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond.

Artikel 2

1. Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich als inwoner van Helmond gedurende lange tijd hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal-cultureel, maatschappelijk, sportief, charitatief, economische of wetenschappelijke terrein en daarmee de gemeente Helmond en haar inwoners op een uitzonderlijke wijze hebben gediend.
2. De stadspenning van de gemeente Helmond kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschappelijk opmerkelijk werd gediend, hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband.
3. De vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond kan worden toegekend, als blijk van waardering voor langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet ten behoeve van in Helmond werkzame verenigingen, stichtingen of instellingen.

Artikel 3

1. De raad der gemeente Helmond besluit op voorstel van burgemeester en wethouders over de toekenning van het ereburgerschap.
2. Geen voorstel tot toekenning aan de raad der gemeente Helmond voorgelegd voordat daaromtrent de voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad tijdens een besloten vergadering zijn gehoord door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4

1. De stadspenning en de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.
2. De bevoegdheid tot toekenning van de stadspenning kan niet worden opgedragen aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

1. Huldiging vanwege de toekenning van het ereburgerschap of de uitreiking van de stadspenning van de gemeente Helmond geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of tijdens een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.
2. Huldiging vanwege de uitreiking van de vrijwilligerspenning geschiedt op een door de aanvrager te bepalen tijdstip.

Artikel 6

Aan het ereburgerschap is verbonden een gouden legpenning met een daarbij behorende draagspeld, volgens een door burgemeester en wethouders vast te stellen model.
Bij de uitreiking wordt aan de ereburger een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die geleid hebben tot toekenning van het ereburgerschap.

Artikel 7

1. Het model van de stadspenning en de vrijwilligerspenning worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
2. Aan de stadspenning en de vrijwilligerspenning is een oorkonde verbonden, waarvan het model wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8

1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders besluiten de begiftigde van het ereburgerschap vervallen te verklaren en de uitgereikte eerbewijzen terug te vorderen.
2. Burgemeester en wethouders zijn, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd hun besluit tot toekenning van de stadspenning aan een begiftigde in te trekken.
3. Aan betrokkene wordt van een besluit bedoeld in het eerste of tweede lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 9

1. Van elke toekenning van het ereburgerschap, de stadspenning of de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.
2. In het register worden mede vermeld de bijzonderheden, die geleid hebben tot de toekenning.
3. Bij het vervallen verklaring van het ereburgerschap of de intrekking van het besluit tot toekenning van de stadspenning geschiedt daarvan eveneens aantekening met vermelding van de beweegreden, die daartoe aanleiding heeft gegeven.

Artikel 10

Aan de toekenning van het ereburgerschap, de stadspenning en de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

Artikel 11

De dragers van de gouden erepenning van de stad Helmond als bedoeld in de verordening tot regeling van het eren van verdienstelijke burgers, zoals vastgesteld door de raad der gemeente Helmond op 29 juni 1962, bijlage nr. 87a en nadien gewijzigd bij besluit van de raad der gemeente Helmond van 3 oktober 1978, bijlage nr. 250, zijn ereburgers in de zin van deze verordening.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 1999".

Deze verordening treedt in werking óp een door burgemeester en wethouders nader te bepalen datum.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 maart 1999, bijlage 49.

De raad voornoemd,
De voorzitter,
Mr. W.J.B.M. van Elk.
De secretaris,
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
Helmond, 5 maart 1999
Mij bekend,
De gemeentesecretaris,
Mr. A.C.J.M. de Kroon.