Verordening regelende het instellen en toekennen van een onderscheiding Jan Blankenspeld Hellevoetsluis

2

janblank.ver
janblank.ver

Nummer: 17-12-87/8

De raad der gemeente Hellevoetsluis;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 1987,
nummer 17-12-87/8;
overwegende, dat een gemeentelijke onderscheiding de erepenning der gemeente Hellevoetsluis, kan worden toegekend, hetgeen slechts in zeer bijzondere gevallen geschiedt;
dat, een tweede onderscheiding, in de vorm van een erespeld, gewenst is, als blijk van waardering voor personen die zich incidenteel dan wel gedurende een bepaalde periode verdienstelijk voor de gemeente of de gemeenschap hebben gemaakt;
gelet op artikel 168 der gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de verordening regelende het instellen en toekennen van een onderscheiding genaamd Jan Blankenspeld Hellevoetsluis.

Artikel 1

Ingesteld wordt een onderscheiding genaamd Jan Blankenspeld Hellevoetsluis.

Artikel 2

1. De erespeld wordt geslagen in zilver.
2. Het model van de erespeld wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 3

De erespeld wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend en wel als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente of de gemeenschap incidenteel dan wel gedurende een bepaalde periode in belangrijke mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4

De toekenning van de erespeld geschiedt door burgemeester en wethouders.

Artikel 5

Bij de uitreiking van de erespeld wordt tevens een afschrift van het besluit van burgemeester en wethouders waarbij de erespeld is toegekend, overhandigd.
In dit besluit worden de gronden vermeld welke geleid hebben tot toekenning van de erespeld.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders leggen, na iedere toekenning van de erespeld, het besluit hiertoe aan de raad ter inzage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 1987.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,