Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Artikel 1     Instelling
Ingesteld wordt de erepenning van de gemeente Heerhugowaard.

Artikel 2     Toekenning
De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding die wordt toegekend als blijk waardering, genegenheid en grote dankbaarheid aan de natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich tegenover het gemeentebestuur of de Heerhugowaardse gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 3     Oorkonde
Aan de toekenning van de erepenning voor een natuurlijke persoon is een persoonlijke oorkonde gekoppeld. De oorkonde gekoppeld. De oorkonde vermeldt naast persoonlijke gegevens de datum en het motief van de toekenning.

Artikel 4     Seniorenconvent
Het college van burgemeester en wethouders raadpleegt de fractievoorzitters van de politieke in de Raad vertegenwoordigd (= het seniorenconvent) alvorens zij besluit tot toekenning van de erepenning.

Artikel 5     Register
Het college van Burgemeester en wethouders houdt van elke toekenning aantekening in een register, onder vermelding van het motief of de motieven die tot de toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 6     Model erepenning en oorkonde
Het model van de erepenning en het model van de oorkonde wordt vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders nadat het seniorenconvent is geraadpleegd.

Artikel 7     Intrekking bestaande verordening
De verordening “regelende de instelling en toekenning van een erepenning en een gemeentemedaille” uit 1949 wordt ingetrokken.

Artikel 8     Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag nadat ze is vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

De Raad van Heerhugowaard, gehouden op 25-04-2000

De secretaris, de voorzitter,