Verordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen

De raad der gemeente Heerde;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 1983;
gelet op artikel 168 der Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen.

Algemeen

Artikel 1
Ingesteld worden:

  1. het Ereburgerschap der gemeente Heerde;
  2. een Erepenning der gemeente Heerde;
  3. de gemeentepenning van Heerde.

Artikel 2

  1. De raad besluit tot het verlenen van het ereburgerschap op voordracht van burgemeester en wethouders.
  2. De toekenning van de erepenning en de gemeentepenning als bedoeld in artikel 1, geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders, welke beslissing ter kennis van de raad wordt gebracht.
  3. Alvorens de raad een voorstel voor te leggen om het ereburgerschap te verlenen c.q. alvorens een besluit te nemen tot het toekennen van de erepenning of de gemeentepenning, raadplegen burgemeester en wethouders de commissie bestuursaangelegenheden burgemeester.
  4. Het bezit van de erepenning sluit het ontvangen van het ereburgerschap niet uit.

Artikel 3

  1. Van het verlenen van het ereburgerschap en het toekennen van de erepenning en de gemeentepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, dat de naam "Ereboek der gemeente Heerde" draagt, onder vermelding van de omstandigheden, die tot het verlenen c.q. het toekennen van de onderscheiding hebben geleid.
  2. Ten bewijze van de verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde uitgereikt, vermeldende de aard, de redenen en de datum van de uitreiking van de onderscheiding.
  3. Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de oorkonde en de onderscheiding aan de begiftigde worden uitgereikt met dien verstande, dat de versierselen behorende bij het ereburgerschap in een openbare raadsvergadering kunnen worden overhandigd.

Het ereburgerschap

Artikel 4
Het ereburgerschap kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden verleend als blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als nietingezetenen der gemeente Heerde, die zich jegens de gemeente of de gemeenschap van Heerde op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5
Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

Artikel 6
Aan de begiftigde met het ereburgerschap wordt een gouden medaille met een middellijn van vijftig millimeter uitgereikt. Zij wordt zodanig uitgevoerd, dat zij om de hals kan worden gedragen met een vijfenzeventig millimeter breed lint in de kleuren van de Heerder vlag. De medaille draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen der gemeente, terwijl zij aan de achterzijde draagt de tekst: Ereburger van de gemeente Heerde, waaraan toegevoegd de naam en geboortedatum van degene aan wie dit ereburgerschap werd verleend alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot het verlenen van deze onderscheiding werd besloten. Met deze medaille wordt tevens uitgereikt een draaginsigne in de kleuren van de Heerder vlag, waarvan het model door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

De erepenning

Artikel 7
De erepenning kan slechts in bijzondere gevallen worden verleend als blijk van waardering en/of erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen der gemeente Heerde, die zich jegens de gemeente of de gemeenschap van Heerde algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Artikel 8
De erepenning wordt in zilver uitgevoerd en heeft een middellijn van vijftig millimeter. Zij wordt zodanig uitgevoerd, dat zij om de hals kan worden gedragen met een vijfenzeventig millimeter breed lint in de kleuren van de Heerder vlag. De eremedaille draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen der gemeente, terwijl zij aan de achterzijde draagt de tekst: Erepenning van de gemeente Heerde, waaraan toegevoegd de naam en geboortedatum van de begiftigde en de datum van het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij tot de toekenning werd besloten. Met deze penning wordt tevens uitgereikt een draaginsigne in de kleuren van de Heerder vlag, waarvan het model door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

De gemeentepenning

Artikel 9
De gemeentepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en/of erkentelijkheid aan in de gemeente Heerde gevestigde rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de gemeenschap van Heerde algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Artikel 10
De gemeentepenning wordt in zilver uitgevoerd en heeft een middellijn van vijftig millimeter. Zij draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen der gemeente. Aan de achterzijde bevindt zich de tekst: Gemeentepenning van Heerde, waaraan toegevoegd de naam van de begiftigde en de datum van het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij tot de toekenning werd besloten. Zij wordt als legpenning uitgevoerd en is van een bijpassende houten standaard voorzien.

Slotbepalingen

Artikel 11
In de gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet, beslist de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders, de commissie bestuursaangelegenheden burgemeester gehoord.

Artikel 12
Deze verordening treedt in werking met ingang van heden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd op 27 juni 1983.
, voorzitter ,loco-secretaris