Nr 75-VIII-23

De raad der gemeente Barneveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juli 1975, nr 75-VIII-23;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: VERORDENING, regelende de toekenning van het ereburgerschap en van onderscheidingen.

Hoofdstuk I. Het ereburgerschap.

Artikel 1.

Aan personen, die zich jegens de gemeenschap van de gemeente Barneveld uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kan, bij wijze van bijzondere onderscheiding, het ereburgerschap der gemeente worden toegekend.

Artikel 2.

De raad beslist over de toekenning van het ereburgerschap.

Artikel 3.

1. Als bewijs van de toekenning van het ereburgerschap wordt aan de begiftigde uitgereikt:

a. een oorkonde, vermeldende zijn of haar naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, beroep en woonplaats, alsmede de redenen welke tot de toekenning hebben geleid;

b. de bij de oorkonde behorende ere-ring der gemeente.

2. De ere-ring draagt aan de buitenzijde het wapen van de gemeente Barneveld en aan de binnenzijde een toepasselijke inscriptie.

3. Van elke toekenning van het ereburgerschap wordt aantekening gehouden door opneming van de in het eerste lid vermelde gegevens in een register, dat de naam draagt van "ereboek der gemeente".

4. De uitreiking van de oorkonde en de daarbij behorende ere-ring vindt plaats in een vergadering van de raad.

Artikel 4

Aan het ereburgerschap zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 5

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan.

Artikel 6

Na het overlijden van degene aan wie het ereburgerschap is toegekend, vervalt de ere-ring weer aan de gemeente.

Hoofdstuk II. De onderscheidingen

Artikel 7.

1. Aan personen, die zich jegens de gemeenschap van de gemeente Barneveld bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kan bij wijze van onderscheiding de erepenning of het erebord worden toegekend.

2. In bijzondere gevallen kan de erepenning of het erebord aan andere dan de in lid 1 bedoelde personen worden toegekend.

Artikel 8.

De raad beslist over de toekenning van de erepenning en het erebord.

Artikel 9.

1. De erepenning draagt het wapen der gemeente en een toepasselijke inscriptie.

2. Het erebord draagt een passende afbeelding alsmede de aanduiding:

"Erebord der gemeente Barneveld".

Artikel 10.

1. Van elke toekenning van de erepenning en van het erebord wordt aantekening gehouden in het "ereboek der gemeente" door daarin te vermelden de naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, beroep en woonplaats van de begiftigde, alsmede de redenen, welke tot de toekenning hebben geleid.

2. De uitreiking van de erepenning en van het erebord vindt plaats in een vergadering van de raad.

3. De begiftigde ontvangt bij die gelegenheid tevens een afschrift van de inschrijving in het "ereboek der gemeente".

Artikel 11.

Deze verordening treedt in werking op de dag der vaststelling.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 augustus 1975.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter