GEMEENTEBLAD
Nr. 171207
2 juni
2021


Verordening toekenning eremedaille gemeente Aalten 2021

 
De raad van de gemeente Aalten;

 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2021;

 
gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

 
Besluit:

 
vast te stellen de verordening Toekenning eremedaille gemeente Aalten 2021

 
Artikel 1 Beschrijving eremedaille
De eremedaille is vervaardigd van zilver. Op de voorzijde van de eremedaille staat een afbeelding van het gemeentewapen en aan de andere zijde de tekst ‘Eremedaille gemeente Aalten’ rond meelopend boven in de medaille, met in het midden de naam van de ontvanger en datum van uitreiking gegraveerd.

Artikel 2 Bevoegdheid toekennen eremedaille
Het college van B&W besluit tot toekenning van de eremedaille.

Artikel 3 Toekenning eremedaille

 1. Een ieder kan een persoon en organisatie voordragen bij het college van B&W voor de toekenning van de eremedaille.
 2. Voor de voordracht dient gebruik gemaakt te worden van een door het college beschikbaar gesteld en volledig ingevuld voordrachtformulier.
 3. De eremedaille wordt als bijzonder eerbetoon slechts toegekend in de volgende gevallen:
  1. Als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen en organisaties die zich voor de plaatselijke gemeenschap en/of gemeente in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
  2. Als blijk van waardering aan personen en organisaties uit de lokale gemeente die zich door zeer bijzondere activiteiten en/of prestaties op nationaal of internationaal niveau op enigerlei gebied – zoals wetenschap, ondernemerschap, cultuur of sport – onderscheiden hebben.
 4. Het college neemt in de beoordeling mee het maatschappelijk draagvlak voor de toekenning aan de desbetreffende persoon en organisatie.
 5. Over de reden van het niet toekennen van de eremedaille aan een voorgedragen persoon worden geen mededelingen gedaan.
 6. Bij de uitreiking wordt aan de begunstigde, als bewijs van de verleende onderscheiding, een oorkonde uitgereikt, waarvan het model door het college wordt bepaald.

Artikel 4 Vervallenverklaring

 1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de toegekende eremedaille, bedoeld in artikel 3, vervallen worden verklaard door het college.
 2. Aan de begunstigde wordt hiervan mededeling gedaan. De begunstigde is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving, de hem of haar uitgereikte eremedaille met bijbehorende oorkonde aan het college terug te zenden.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen
Aan de toekenning van de eremedaille kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden dan de in artikel 4 vermelde.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De verordening ‘Toekenning eremedaille gemeente Aalten 2013’ wordt ingetrokken zodra deze verordening in werking is getreden.

Artikel 7 Verordening
Deze verordening wordt aangehaald als 'Toekenning eremedaille gemeente Aalten 2021'.

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aalten in zijn openbare vergadering van 20 april 2021.

De griffier, M.A.J.B Fiering

De voorzitter, mr. A.B. Stapelkamp