GEMEENTEBLAD
Nr. 83245
1 april
2020


Beleidsregel van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent instelling en toekennen onderscheidingen (Beleidsregel onderscheidingen 2019)

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur,

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Gelet op de 'Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Etten en Leur'

Gelet op artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

Gehoord het seniorenconvent,

Besluiten

Vast te stellen de

Beleidsregel onderscheidingen 2019

Artikel 1 De onderscheidingen

Aan personen, die krachtens de 'Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Etten en Leur' en deze beleidsregel daarvoor in aanmerking komen, kan, bij wijze van onderscheiding, worden toegekend:

 1. De titel ereburger van de gemeente Etten-Leur
 2. De erepenning van de gemeente Etten-Leur
 3. De gemeentepenning van de gemeente Etten-Leur

Artikel 2 Besluitvorming procedure

 1. Een ieder kan een gemotiveerd voorstel doen om iemand voor een gemeentelijke onderscheiding voor te dragen.
 2. De raad, respectievelijk het college, kan ook op eigen initiatief iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 3 Het ereburgerschap

 1. Het ereburgerschap kan, als bewijs van hoge waardering en diepe dankbaarheid van de gemeente, worden toegekend aan ingezetenen van de gemeente, wegens zeer uitzonderlijke verdiensten voor de gemeente, de streek, het land of de gehele mensheid.
 2. Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.
 3. Ereburgers kunnen worden gevraagd namens de gemeente een ambassadeurschap op zich te nemen als dit past bij de verdienste waarvoor het ereburgerschap is verleend.
 4. Ereburgers worden uitgenodigd voor representatieve bijeenkomsten van de gemeente Etten-Leur, bijvoorbeeld Dodenherdenking en Koningsdag.

Artikel 4 De erepenning

 1. De erepenning kan worden toegekend aan personen en rechtspersonen, indien zij zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschappen op bijzondere wijze hebben ingespannen of binnen de gemeente op enig maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.
 2. De erepenning wordt bij afscheid toegekend aan een wethouder of raadslid indien hij of zij gedurende minimaal 12 jaar onafgebroken deel heeft uitgemaakt van het gemeentebestuur.

Artikel 5 De gemeentepenning

 1. Het college kan besluiten de gemeentepenning toe te kennen aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Etten-Leur, bijvoorbeeld:
  1. mensen of instanties die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest voor Etten-Leur of de samenleving, bijvoorbeeld op de terreinen van wetenschap, sport, kunst en cultuur, religie, economie, milieu, maatschappelijke zorg of bestuur;
  2. mensen of instanties die zeer belangrijke prestaties hebben geleverd of initiatieven hebben ontplooit met een vernieuwend karakter of met een historische betekenis;
  3. mensen of instanties die en zeer belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een positief imago van Etten-Leur.
 2. Het college bepaalt de verschijningsvorm van de gemeentepenning.
 3. De gemeentepenning gaat vergezeld van een door de burgemeester ondertekende oorkonde.
 4. De gemeentepenning wordt eveneens verleend aan vertrekkende raadsleden, tenzij zij ingevolge artikel 4, tweede lid, in aanmerking komen voor een erepenning.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze beleidsregel worden aangehaald als 'Beleidsregel onderscheidingen 2019'.
 2. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2020

De gemeenteraad van Etten-Leur

dhr. drs. W.M. Voeten MBA
griffier

mw. dr. W.M.W. de Vries
voorzitter

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 24 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur

drs. C. Smits
Secretaris

mw. dr. W.M.W. de Vries
voorzitter