GEMEENTEBLAD
Nr. 47528
25 februari
2020


Wijziging reglement erepenningen, gemeente Gouda

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 18 februari 2020;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

besluit tot:

vaststelling van de volgende wijzigingen:

Artikel I

Het Reglement betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Gouda als volgt te wijzigen:

A.
Artikel 1 komt als volgt te luiden 'Ingesteld wordt een erepenning der gemeente Gouda. Voordracht kan door een ieder geschieden.'

B.
Artikel 3b komt als volgt te luiden 'voor grote aansprekende verdiensten op enigerlei gebied die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving.'

C.
Aan artikel 4 wordt toegevoegd:

  1. De erepenning in brons wordt toegekend aan personen of organisaties voor grote actuele verdiensten zoals beschreven in artikel 3b.
  2. De erepenning in zilver wordt toegekend aan personen voor grote en algemeen erkende verdiensten zoals beschreven in artikel 3b en waarvoor hij/zij bekend is bij de Goudse bevolking. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt tevens benoemd tot ereburger van de stad Gouda.
  3. De erepenning in verguld zilver wordt toegekend aan personen voor zeer grote en algemeen erkende verdiensten zoals beschreven in artikel 3b en waarvoor hij/zij bekendheid geniet tot ver buiten de gemeentegrens. De ontvanger van de verguld zilveren erepenning wordt tevens benoemd tot ereburger van de stad Gouda.

D.
In artikel 5 wordt 'Aan de begiftigde' vervangen door 'Bij uitreiking aan een persoon'

E.
Artikel 6 komt als volgt te luiden 'Van elke toekenning van een erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register volgens een door hen vastgesteld model. Daarbij worden de bijzonderheden welke tot de toekenning hebben geleid, mede vermeld.'

F.
In artikel 7 komt ', met dien verstande dat in het in artikel 5 bedoelde ereboek alsnog worden ingeschreven de toekenningen van de erepenningen der gemeente Gouda, welke bij vroegere besluiten van burgemeester en wethouders sedert 1939 hebben plaatsgehad' te vervallen.

Artikel II
Deze wijzigingen treden één dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van 18 februari 2020.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,
dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve