GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 37130
12 februari
2020


Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen (Verordening gemeentelijke onderscheidingen Bodegraven-Reeuwijk)

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Bodegraven-Reeuwijk

 

Artikel 1. Instelling gemeentelijke onderscheidingen

De volgende gemeentelijke onderscheidingen worden ingesteld:

 1. het ereburgerschap van de gemeente;
 2. de gemeentelijke erepenning;
 3. de ere dorpspenning;
 4. de jeugdpenning.

Artikel 2. Bevoegdheid

 1. Het ereburgerschap van de gemeente wordt door de raad toegekend, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders of op eigen initiatief van de raad.
 2. De gemeentelijke erepenning, de ere dorpspenning en de jeugdpenning worden door het college van burgemeester en wethouders toegekend, op verzoek of op eigen initiatief.
 3. Aan de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding zijn geen rechten en verplichtingen verbonden.
 4. Het besluit tot het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3. Het ereburgerschap van de gemeente

 1. De raad kent het ereburgerschap van de gemeente toe als blijk van hoogste waardering en dankbaarheid voor bewezen diensten. Zowel inwoners als oud-inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen er voor in aanmerking komen.
 2. Het gaat bij toekenning van het ereburgerschap om uitzonderlijke prestaties voor algemeen erkende verdiensten. De prestaties moeten betrekking hebben op het terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente en de gehele gemeenschap, of een deel daarvan.
 3. Het ereburgerschap van de gemeente kan ook worden toegekend aan een persoon die zich op sportief gebied heeft ingezet op olympisch of wereldniveau.

Artikel 4. De gemeentelijke erepenning

 1. Het college van burgemeester en wethouders kent de gemeentelijke erepenning toe aan een persoon of instelling die op bijzondere wijze verdienstelijk is of is geweest voor de gemeenschap van Bodegraven-Reeuwijk, een buitengewone (sportieve) prestatie heeft verricht of activiteiten heeft ontplooid die op nationaal of internationaal niveau de bekendheid van Bodegraven-Reeuwijk hebben bevorderd.
 2. De gemeentelijke erepenning kan ook worden toegekend aan een persoon die zich op sportief gebied heeft ingezet op Nederlands of Europees niveau.

Artikel 5. De ere dorpspenning

 1. De ere dorpspenning is een dank- en eerbewijs voor iemand die zich in bijzondere zin heeft ingespannen voor zijn of haar dorp. Het moet hierbij gaan om een periode van meer dan 5 jaar.
 2. Het college van burgemeester en wethouders kent de ere dorpspenning toe.

Artikel 6. De jeugdpenning

 1. Jongeren, woonachtig in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, kunnen worden voorgedragen voor een jeugdpenning. De jeugdpenning kan worden toegekend aan een jongere die op bijzondere wijze verdienstelijk is of is geweest voor de gemeenschap van Bodegraven-Reeuwijk, een buitengewone prestatie heeft verricht of activiteiten heeft ontplooid die de bekendheid van Bodegraven-Reeuwijk hebben bevorderd.
 2. Het college van burgemeester en wethouders kent de jeugdpenning toe.

Artikel 7. Uitreiking

De uitreiking van een gemeentelijke onderscheiding geschiedt door de burgemeester of door een lid van het college van burgemeester en wethouders. Voor de uitreiking wordt in overleg met de betrokkenen een datum vastgesteld.

Artikel 8. Vormgeving

De gemeentelijke onderscheidingen worden ontworpen door een lokale edelsmid. Daarnaast wordt per gemeentelijke onderscheiding een oorkonde ontworpen.

Artikel 9. Register

Van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gemaakt in het Register gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 10. Intrekking onderscheiding

 1. Indien zeer uitzonderlijke redenen daartoe aanleiding geven kan worden besloten de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding in te trekken.
 2. Van het intrekken van een gemeentelijke onderscheiding wordt mededeling gedaan aan de begiftigde en wordt aantekening gemaakt in het in artikel 9 bedoelde register.

Artikel 11. Intrekking oude verordening

De Verordening Jeugd- en Jongerenlintje Bodegraven-Reeuwijk 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke onderscheidingen Bodegraven-Reeuwijk.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 29 januari 2020.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs MMC