GEMEENTEBLAD
Nr. 345819
23 december
2020


Verordening ereburgerschap en erepenning Molenlanden 2020

 

De raad van de gemeente Molenlanden,

gelezen het voorstel van het college van de gemeente Molenlanden over bovenstaand onderwerp;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen

Verordening ereburgerschap en erepenning Molenlanden 2020

Artikel 1

De gemeente Molenlanden kent de volgende onderscheidingen:

 1. het ereburgerschap van gemeente Molenlanden;
 2. de erepenning van gemeente Molenlanden.

Artikel 2 Criteria ereburgerschap

Het ereburgerschap kan uitsluitend in zeer unieke en bijzondere gevallen worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan natuurlijke personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Molenlanden, die:

Artikel 3 Criteria erepenning

De erepenning kan uitsluitend in zeer unieke en bijzondere gevallen worden toegekend:

Artikel 4 Toekenning ereburgerschap en erepenning

 1. Iedereen kan een kandidaat voor het ereburgerschap en/of de erepenning van de gemeente Molenlanden schriftelijk voordragen bij het college van burgemeester en wethouders.
 2. De toekenning van het ereburgerschap en/of de erepenning geschiedt, bij besluit van de raad, op voorstel van het college.
 3. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad besluiten dat het ereburgerschap postuum wordt toegekend.

Artikel 5 Vormgeving en uitreiking ereburgerschap en erepenning

 1. Bij het verkrijgen van het ereburgerschap respectievelijk de erepenning ontvangt de ereburger respectievelijk de begunstigde een hierbij passende onderscheiding.
 2. De uitreiking van de erepenning en het toekennen van het ereburgerschap gebeurt door de burgemeester of een ander lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Register

 1. Van elke toekenning maakt het college van burgemeester en wethouders een aantekening in een register dat de naam 'Ereboek van de gemeente Molenlanden' draagt.

Artikel 7

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders het ereburgerschap en de erepenning vervallen verklaren. Aan de betrokkene(n) wordt van dit besluit mededeling gedaan. De gemeenteraad wordt van dit besluit terstond in kennis gesteld.

Artikel 8 Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
 2. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening worden de 'Verordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard 2014' en de 'Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen' ingetrokken.
 3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening ereburgerschap en erepenning Molenlanden 2020'

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden, gehouden op 15 december 2020.

de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

de voorzitter,

drs. T.C. Segers MBA