GEMEENTEBLAD
Nr. 32587
7 februari
2020


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent onderscheidingen vanwege bijzondere verdiensten

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020

gelet op:

- artikel 108 en 149 Gemeentewet

 

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening houdende regels omtrent onderscheidingen vanwege bijzondere verdiensten.

Artikel 1

De gemeente kent de volgende twee onderscheidingen:

 1. Het ereburgerschap, met daaraan verbonden de gouden lepelaar en oorkonde van de gemeente Wormerland.
 2. De zilveren lepelaar, met daaraan verbonden een oorkonde van de gemeente Wormerland.

Artikel 2

 1. De toekenning van het ereburgerschap geschiedt op voordracht van burgemeester en wethouders bij besluit van de gemeenteraad met ten minste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en wel in een besloten vergadering.
 2. De toekenning van de zilveren lepelaar geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders.
 3. Een aanvraag voor een onderscheiding dient gemotiveerd bij het college te worden ingediend.
 4. De burgemeester dan wel zijn waarnemer reikt de onderscheiding uit aan de decorandus.

Artikel 3

 1. Voor het ereburgerschap worden uitsluitend personen aan de raad voorgedragen, waarvoor breed draagvlak bestaat in de Wormerlandse gemeenschap en die voldoen aan tenminste een van de volgende criteria:
  1. De decorandus heeft zich langdurig, minimaal 20 jaar, op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Wormerland of voor de Wormerlandse gemeenschap.
  2. De decorandus heeft meerdere, aantoonbare bijzondere prestaties geleverd, die landelijk dan wel regionaal groot aanzien genieten en van grote waarde zijn voor de Wormerlandse gemeenschap.
  1. De decorandus heeft zich langdurig, minimaal 10 jaar, op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Wormerland of voor de Wormerlandse gemeenschap.
  2. De decorandus heeft een aantoonbare bijzondere prestatie geleverd, die landelijk dan wel regionaal groot aanzien geniet en van grote waarde is voor de Wormerlandse gemeenschap.

Artikel 4

Een reeds toegekende andere onderscheiding voor de bijzondere verdiensten vormt geen beletsel voor toekenning van een onderscheiding op grond van deze verordening.

Artikel 5

 1. Indien zeer bijzondere reden dan wel omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan respectievelijk de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders de toekenning van de onderscheiding weigeren.
 2. Indien zeer bijzondere redenen dan wel omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan respectievelijk de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders de toegewezen onderscheiding vervallen verklaren.

Artikel 6

 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Verordening onderscheidingen Wormerland.
 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van vorige regelingen houdende regels omtrent onderscheidingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 4 februari 2020,

de griffier, de voorzitter,

J. Vullings; R. Hendriks