GEMEENTEBLAD
Nr. 288188
5 november
2020


Gemeente Beekdaelen Wijziging Verordening van de gemeenteraad van degemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje

De raad van de gemeente Beekdaelen

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: 8 september 2020 met nummer: Z/19/127419240743

BESLUIT:

in te stemmen met de wijziging van artikel 7 van de 'Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje', inhoudende:

Artikel 7 Lintje
De onderscheiding bestaat uit een speciaal ontworpen sieraad plus oorkonde.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Beekdaelen d.d.: 27 oktober 2020

Hoogachtend,

De griffier
mevr. B. van der Wijst

De voorzitter,
dhr. ing. E. Geurts