GEMEENTEBLAD
Nr. 2263
3 januari
2020


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de gemeentelijke onderscheidingen (Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Hoeksche Waard 2019)

De raad van de gemeente Hoeksche Waard;

 

Overwegende, dat het wenselijk is regels vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente haar grote waardering en erkentelijkheid tot uitdrukking kan brengen voor door inwoners, niet-inwoners, verenigingen, stichtingen en soortgelijke instanties verrichte prestaties of geleverde diensten, waardoor zij een unieke of bijzondere betekenis hebben voor de gemeente Hoeksche Waard;

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2019;

 

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de "Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Hoeksche Waard 2019"

Artikel 1

 1. Op grond van deze verordening worden als blijk van waardering de volgende gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Hoeksche Waard ingesteld:
  1. het ereburgerschap. Aan het ereburgerschap is een gouden erespeld verbonden.
  2. De zilveren erepenning en een draagspeldje
  3. Het jeugdlintje van de gemeente Hoeksche Waard
  4. De vrijwilligersprijs van de gemeente Hoeksche Waard

Artikel 2 Ereburgerschap

 1. De raad beslist op voorstel van het college over de verlening van het ereburgerschap. Het ereburgerschap van de gemeente Hoeksche Waard kan in unieke en in uitzonderlijke gevallen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid worden verleend aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente Hoeksche Waard, die zich in enig opzicht jegens de gemeente Hoeksche Waard en haar inwoners of de gemeenschap in het algemeen, zeer langdurig en/of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Aan het ereburgerschap is een gouden erespeld verbonden.
 3. Burgemeester en wethouders stellen het model van de gouden erespeld vast.
 4. De verlening van het ereburgerschap en de uitreiking van de gouden erespeld kan slechts plaatsvinden nadat het besluit door de raad is genomen en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.

Artikel 3 De zilveren erepenning

 1. De zilveren erepenning van de gemeente Hoeksche Waard kan in bijzondere gevallen als blijk van grote waardering door burgemeester en wethouders worden toegekend aan personen, al dan niet ingezetenen van de Hoeksche Waard, voor een activiteit of reeks van activiteiten waarmee de lokale gemeenschap van de gemeente Hoeksche Waard opmerkelijk werd gediend, hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband.
 2. Burgemeester en wethouders stellen het model van de zilveren erepenning en het draagspeldje vast.
 3. De uitreiking van de zilveren erepenning kan slechts plaatsvinden nadat het besluit in een vergadering van Burgemeester en Wethouders is genomen en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.

Artikel 4 Ter inzage legging besluiten tot toekenning

Burgemeester en wethouders informeren na iedere toekenning de raad over het besluit.

Artikel 5 Intrekking besluiten

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kunnen burgemeester en wethouders het besluit tot het verlenen van het ereburgerschap en het beluit tot toekenning van zilveren erespeld intrekken.

Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het desbetreffende collegebesluit.

Betrokkene is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving de erespeld aan het college terug te zenden.

Artikel 6 het jeugdlintje

 1. Het jeugdlintje van de gemeente Hoeksche Waard wordt jaarlijks toegekend als blijk van waardering aan een of meerdere jongeren (maximaal 3 per jaar) tussen 6 en 21 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd of een heldendaad hebben verricht in de Hoeksche Waard.
 2. Het jeugdlintje bestaat uit een nader door burgemeester en wethouders vorm te geven trofee.
 3. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor het jeugdlintje. Een jury, bestaande uit de wethouder met in de portefeuille jeugd, tevens voorzitter en tenminste twee vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, beoordeelt de voordrachten en beslist aan welke kandidaat of kandidaten het jeugdlintje wordt toegekend.
 4. De uitreiking vindt plaats door de portefeuillehouder jeugd op een door de portefeuillehouder te bepalen moment.

Artikel 7 Vrijwilligersprijs

 1. De vrijwilligersprijs van de gemeente Hoeksche Waard wordt jaarlijks als blijk van waardering toegekend aan een vrijwilliger of groep van vrijwilligers en/of een vrijwilligersorganisatie, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vrijwilligerswerk binnen de Hoeksche Waard.
 2. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de vrijwilligersprijs. Een jury, bestaande uit de wethouder met in de portefeuille welzijn, tevens voorzitter en tenminste twee vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, beoordeelt de voordrachten en beslist aan welke kandidaat of kandidaten de vrijwilligersprijs wordt toegekend.
 3. De uitreiking vindt plaats door de portefeuillehouder Welzijn op of rond de landelijke Vrijwilligersdag.

Artikel 8 - Register

 1. De toekenning van de gemeentelijke onderscheidingen wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register.
 2. In dit register worden ten minste de volgende zaken vastgelegd: de naam van de ontvanger, zijn of haar geboortedatum, de datum van de uitreiking en de redenen van de toekenning.
 3. Iedere ontvanger van een gemeentelijke onderscheiding ontvangt een oorkonde, waarop de redenen, die tot toekenning hebben geleid, staan vermeld.
 4. Burgemeester en wethouders stellen het model van de oorkonde vast.

Artikel 9 Slotbepalingen

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Hoeksche Waard 2019" en treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.
 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de volgende gemeentelijke regelingen:

Aldus besloten in de openbare vergadering van raad van de gemeente Hoeksche Waard, gehouden op 17 december 2019

De griffier,

De voorzitter,