GEMEENTEBLAD
Nr. 175107
9 juli
2020


Verordening tot het instellen en het toekennen van de Abel Tasman Erepenning van de gemeente Westerkwartier 2020

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening tot het instellen van de Abel Tasman Erepenning van de gemeente Westerkwartier 2020.

 
 

Artikel 1
Ingesteld wordt de Abel Tasman Erepenning van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 2

  1. De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend.
  2. De Abel Tasman Erepenning wordt uitgereikt aan een persoon, groep of organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Westerkwartier. Deze verdiensten, die op elk terrein betrekking kunnen hebben, kunnen bestaan uit opvallende prestaties, dan wel uit werkzaamheden die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. In de beoordeling kan tevens worden betrokken een karaktervolle en voorbeeldige 'plichtsvervulling'.

Artikel 3

  1. De penning vertoont de beeltenis van Abel Tasman. De achterzijde vermeldt de naam 'gemeente Westerkwartier', de naam van de ontvangende persoon, groep of organisatie en de datum van uitreiking.
  2. De ontvangende persoon, groep of organisatie ontvangst tevens een door de burgemeester ondertekend certificaat met daarop een korte aanduiding van de reden van toekenning.

Artikel 4

  1. Het college van burgermeester en wethouders besluit over het toekennen van de erepenning.
  2. De erepenning wordt uitgereikt door de burgemeester.

Artikel 5
Van elke toekenning wordt aantekening gehouden in een register op de gemeentewebsite.

Artikel 6

  1. Op grond van bijzondere redenen kan het college van burgemeester en wethouders de verleende onderscheiding intrekken.
  2. Aan de betrokkene wordt schriftelijk mededeling gedaan van de intrekking. Betrokkene is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze mededeling de uitgereikte erepenning terug te zenden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7
De erepenning kan postuum worden toegekend.

Artikel 8

  1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.
  2. Deze verordening werkt terug tot en met 29 januari 2020.

Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Abel Tasman Erepenning 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Westerkwartier,
d.d. 29 januari 2020.
A. van der Tuuk, voorzitter, J.L. de Jong, griffier