GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 83173
9 april
2019


Wijziging Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee.

Artikel I

De Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee wordt gewijzigd als volgt:

 1. Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:
  1. Het ereburgerschap kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan ingezetenen van de gemeente Goeree-Overflakkee, die zich jegens gemeente en haar inwoners uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:
  1. Om tot toekenning van het ereburgerschap te kunnen komen dient de betrokkene:
   1. zich geruime tijd ten bate van de samenleving te hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden; en
   2. geen strafrechtelijk verleden te hebben dan wel betrokken te zijn bij een strafzaak of politieonderzoek.
 3. Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:
  1. Als bewijs van toekenning van het ereburgerschap wordt aan de begunstigde een ingelijste oorkonde en een onderscheidingsteken uitgereikt.
 4. Artikel 5 komt te luiden:

  Artikel 5 Uitreiking ereburgerschap

  De uitreiking van de oorkonde en het onderscheidingsteken als bedoeld in artikel 4 vindt plaats in een bijzondere zitting van de raad of in een door in een aanvrager aangegeven locatie.
   
 5. Artikel 9 komt te luiden:

  Artikel 9 Criteria gemeentepenning
  1. De activiteiten die aanleiding kunnen geven tot het toekennen van een zilveren gemeentepenning zijn:
   1. van persoonlijke aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever;
   2. belangeloos uitgevoerd door de betrokkene, ten dienste van de samenleving van Goeree-Overflakkee;
   3. verricht op of maatschappelijk, of cultureel, of sportief en/of economisch gebied.
  2. Aangaande de duur en de intensiteit van de verdiensten geldt dat de betrokkene in aanmerking komt voor een zilveren gemeentepenning als deze zich minimaal gedurende vijftien jaar aaneengesloten actief en vrijwillig heeft ingezet voor de samenleving van Goeree-Overflakkee, tenzij sprake is van:
   1. een extreme intensiteit; of
   2. uitzonderlijke incidentele acties die een zeer bijzondere invloed hebben op de samenleving van Goeree-Overflakkee. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het behalen van een olympische medaille.
  3. De verdiensten van de ontvanger dienen een zodanige uitstraling te hebben dat zij een voorbeeld voor anderen zijn.
  4. In de aanvraag voor de gemeentepenning dient een overzicht opgenomen te zijn van de werkzaamheden die de ontvanger heeft verricht en de periodes waarin deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
  5. In principe gaat het om onbezoldigde werkzaamheden.
  6. De ontvanger dient een natuurlijk persoon te zijn.
  7. De gemeentepenning wordt niet postuum uitgereikt.
  8. De afwijzing van een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding kan geen reden zijn voor het toekennen van de gemeentepenning.
  9. De zilveren gemeentepenning wordt niet toegekend als betrokkene een strafrechtelijk verleden heeft, betrokken is bij een strafzaak of politieonderzoek.

Artikel II

Aanvragen waarop nog niet is beschikt bij de inwerkingtreding van dit besluit worden afgehandeld met inachtneming van dit besluit.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 28 maart 2019.

plv.griffier, voorzitter,

D.A. Koppenol mr. A. Grootenboer-Dubbelman