GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 76970
2 april
2019


Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Rucphen 2019

De raad van de gemeente Rucphen,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019,

overwegende dat behoefte bestaat aan de uitbreiding van het aantal gemeentelijke onderscheidingen,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 28 februari 2019

besluit:

 1. vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Rucphen 2019;
 2. in te trekken de verordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Rucphen, vastgesteld bij zijn besluit van 29 januari 1985.

Artikel 1 Onderscheidingen

De volgende onderscheidingen worden ingesteld:

 1. het ereburgerschap van de gemeente Rucphen;
 2. de ere-penning van de gemeente Rucphen;
 3. de medaille van verdienste van de gemeente Rucphen;
 4. de Gemeentelijke Pluim;
 5. het Jeugdlintje.

Artikel 2 Het ereburgerschap van de gemeente Rucphen

 1. De gemeenteraad besluit, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, tot het toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Rucphen.
 2. De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.
 3. Het ereburgerschap van de gemeente Rucphen kan worden toegekend als een blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Rucphen, die zich voor de gemeente Rucphen of de gemeenschap van Rucphen op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 4. Een voordracht voor het ereburgerschap gebeurt door het college van burgemeester en wethouders.
 5. De toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Rucphen gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat, een erepenning en een draaginsigne in de vorm van een speld. Dit gebeurt bij voorkeur in een openbare vergadering van de gemeenteraad. In zeer bijzondere gevallen kan van het uitreikingsmoment worden afgeweken.
 6. In zeer bijzondere gevallen kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders een ereburgerschap vervallen verklaren of intrekken en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende raadsbesluit.

Artikel 3 De ere-penning van de gemeente Rucphen

 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van de ere-penning van de gemeente Rucphen.
 2. De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.
 3. De ere-penning van de gemeente Rucphen kan worden toegekend als een blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Rucphen, die zich voor de gemeente Rucphen of de gemeenschap van Rucphen op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 4. De toekenning van de ere-penning van de gemeente Rucphen gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat en een draaginsigne in de vorm van een speld.
 5. In zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een ere-penning vervallen verklaren of intrekken en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende besluit.

Artikel 4 De medaille van verdienste van de gemeente Rucphen

 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van de medaille van verdienste van de gemeente Rucphen.
 2. De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.
 3. De medaille van verdienste van de gemeente Rucphen kan worden toegekend als een blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Rucphen, die zich voor de gemeente Rucphen of de gemeenschap van Rucphen op zeer bijzonderewijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 4. De toekenning van de medaille van verdienste van de gemeente Rucphen gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat en een draaginsigne in de vorm van een speld.
 5. In zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een medaille van verdienste vervallen verklaren of intrekken en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende besluit.

Artikel 5 De Gemeentelijke Pluim

 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van de Gemeentelijke Pluim.
 2. De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.
 3. De Gemeentelijke Pluim kan worden toegekend als een blijk van waardering en dankbaarheid, aan natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Rucphen. Dit voor verdiensten / prestaties voor de gemeenschap van de gemeente Rucphen op maatschappelijk gebied.
 4. De toekenning van de Gemeentelijke Pluim gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat, een gravure van het wapen van Rucphen in glas en een draaginsigne in de vorm van een speld.
 5. In zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders de Gemeentelijke Pluim vervallen verklaren of intrekken en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende collegebesluit.

Artikel 6 Het Jeugdlintje

 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van het jeugdlintje van de gemeente Rucphen.
 2. De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.
 3. Het jeugdlintje van de gemeente Rucphen kan worden toegekend aan jongeren uit de gemeente Rucphen en daarbuiten van 6 tot 18 jaar, die bijvoorbeeld
  1. belangeloos hulp bieden aan personen of groepen die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben;
  2. zich belangeloos inzetten voor een maatschappelijk doel;
  3. een bijzondere prestatie hebben verricht.
 4. De toekenning van het jeugdlintje van de gemeente Rucphen gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat en een sieraad.
 5. In zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders het jeugdlintje van de gemeente Rucphen vervallen verklaren of intrekken en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende collegebesluit.

Artikel 7 Vormgeving

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vormgeving, uitvoering en afmeting van zowel de oorkondes als de erepenning, de medaille van verdienste, de draaginsignes en het sieraad behorende bij het Jeugdlintje.

Artikel 8 Aantekening onderscheiding

Van de toekenning van zowel het ereburgerschap, de ere-penning, de medaille van verdienste van de gemeente Rucphen, de Gemeentelijke Pluim en het Jeugdlintje wordt aantekening gemaakt in een register genaamd “Ereboek van de gemeente Rucphen”, onder vermelding van de motieven die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De verordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Rucphen, vastgesteld bij zijn besluit van 29 januari 1985 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2019.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Rucphen 2019.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen
in zijn openbare vergadering van 20 maart 2019,

de griffier, de voorzitter,

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc. Mr. M. van der Meer Mohr.


Bijlage

Toelichting

Veel personen zetten zich – vaak belangeloos – in voor de gemeente of gemeenschap van Rucphen. Om deze personen een blijvende blijk van waardering en erkenning te kunnen geven, kent de gemeente Rucphen onderscheidingen toe aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Er zijn veel redenen denkbaar waarom iemand in aanmerking kan komen voor een gemeentelijke onderscheiding. Omdat deze niet allemaal in de verordening kunnen worden opgenomen, bevat de verordening alleen algemene uitspraken.

Voor wie?

Niet alleen inwoners van de gemeente Rucphen kunnen voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komen, maar ook personen van daarbuiten, mits hun verdiensten gericht zijn (geweest) op de Rucphense gemeenschap.

Het ereburgerschap van de gemeente Rucphen

Het ereburgerschap van de gemeente Rucphen is de hoogst mogelijke gemeentelijke onderscheiding. Het ereburgerschap wordt slechts in heel uitzonderlijke gevallen toegekend. Het gaat hierbij om personen die zich op een zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Rucphen en haar gemeenschap. Gedacht kan worden aan personen die de gemeente Rucphen of een van haar kernen op een zeer uitzonderlijke positieve wijze op de kaart hebben gezet en daarmee bijgedragen hebben aan de positieve beeldvorming, dan wel promotie van de gemeente Rucphen en haar gemeenschap. Maar ook aan personen die voor Rucphen en haar inwoners of in het algemeen belang verdiensten hebben verworven die nog vele jaren van groot belang zijn.

De ere-penning van de gemeente Rucphen

De ere-penning van de gemeente Rucphen is de op één na hoogst mogelijke gemeentelijke onderscheiding. De ere-penning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend. Het gaat hierbij om personen die zich op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Rucphen en haar gemeenschap. Gedacht kan worden aan personen die de gemeente Rucphen of een van haar kernen op een zeer bijzondere positieve wijze op de kaart hebben gezet en daarmee bijgedragen hebben aan de positieve beeldvorming, dan wel promotie van de gemeente Rucphen en haar gemeenschap. Maar ook aan personen die voor Rucphen en haar inwoners of in het algemeen belang verdiensten hebben verworven die nog vele jaren van groot belang zijn.

De medaille van verdienste van de gemeente Rucphen

De medaille van verdienste van de gemeente Rucphen is de op twee na hoogst mogelijke gemeentelijke onderscheiding. De medaille van verdienste van de gemeente Rucphen wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend. Het gaat hierbij om personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Rucphen en haar gemeenschap. Gedacht kan worden aan personen die de gemeente Rucphen of een van haar kernen op een bijzondere positieve wijze op de kaart hebben gezet en daarmee bijgedragen hebben aan de positieve beeldvorming, dan wel promotie van de gemeente Rucphen en haar gemeenschap. Maar ook aan personen die voor Rucphen en haar inwoners of in het algemeen belang verdiensten hebben verworven die nog vele jaren van groot belang zijn.

De Gemeentelijke Pluim

De Gemeentelijke Pluim komt toe aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rucphense gemeenschap. Om de exclusiviteit van de onderscheiding te borgen moet er sprake zijn van een meer dan gemiddelde inzet en verdiensten voor de gemeente of haar gemeenschap.

Het Jeugdlintje

Met het Jeugdlintje wordt de mogelijkheid geboden om ook jongeren te onderscheiden. Met het Jeugdlintje wil het gemeentebestuur laten zien dat veel belang wordt gehecht aan vrijwilligerswerk en dat het trots is op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of de gemeente. Door het uitreiken van deze lintjes worden deze jongeren in de schijnwerpers gezet en zijn zij een voorbeeld voor anderen. Jongeren worden bewust gemaakt van het feit dat zij iets kunnen betekenen voor hun medemens, in welke vorm dan ook.

Moment van uitreiking

Het ereburgerschap van de gemeente Rucphen is de hoogst mogelijke gemeentelijke onderscheiding. Het ereburgerschap wordt slechts in heel uitzonderlijke gevallen toegekend. Dat maakt dat een uitreiking tijdens een openbare raadsvergadering passend is. De onderscheiding wordt uitgereikt voor een groot publiek. In bijzondere gevallen kan van het uitreikingsmoment afgeweken worden.

Vervallen of intrekken toekenning

De verordening biedt de mogelijkheid in zeer bijzondere gevallen de toekenning van de onderscheiding bij een met redenen omkleed besluit in te trekken en de vermelding in het openbaar register door te halen. Van een zeer bijzonder geval is sprake wanneer de handhaving van de toekenning door ernstige misdragingen van de begiftigde dan wel later over zijn persoon bekend geworden feiten of omstandigheden, in ernstige mate afbreuk zou kunnen doen aan de belangen of de goede naam van de gemeente Rucphen.