GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 37708
18 februari
2019


Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent een sportpenning Reglement sportpenning gemeente Gouda

[Dit reglement is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.]
 

Het college van de gemeente Gouda

Gelezen het voorstel van de afdeling Cultuur, vrije tijd en vastgoed van 14 mei 2012;

 

besluit:

Het Reglement Sportpenning gemeente Gouda vast te stellen.

Artikel 1

  1. Met de sportpenning wordt bedoeld een ruimtelijke, draagbare penning. Op de achterzijde van de penning wordt gegraveerd “Gefeliciteerd met je topprestatie” en in welk jaar deze wordt uitgereikt.
  2. De sportpenning wordt vervaardigd in zilver.

Artikel 2

Een Goudse sporter1 komt in aanmerking voor de sportpenning bij het behalen van Nederlands, Europees, Wereld of Olympisch kampioenschap.

Artikel 3

Een sporter komt in aanmerking voor de penning indien hij of zij in Gouda woont of lid is van een Goudse sportvereniging.

Artikel 4

De sporten die hiervoor in aanmerking komen zijn die sporten waarvan de overkoepelende bond lid is van NOC*NSF.

Artikel 5

Alleen sporters die in de (neo)seniorencategorie of de oudste juniorencategorie de prestatie hebben behaald komen in aanmerking voor de sportpenning.

Artikel 6

Sporters komen slechts één keer in aanmerking voor de sportpenning.

Artikel 7

Het besluit tot uitreiking van de sportpenning geschiedt door de wethouder Sportzaken na advies van SPORT.GOUDA.

Artikel 8

De uitreiking van de sportpenning geschiedt door de verantwoordelijk wethouder of diens plaatsvervanger tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Artikel 9

  1. Van elke uitreiking van de sportpenning houdt de gemeente Gouda aantekeningen in een register. Hierin worden tevens de bijzonderheden, welke tot de toekenning hebben geleid, vermeld.
  2. De naam van de sporter en diens prestatie wordt vermeld op de Wall of Fame.

Artikel 10

Het reglement sportpenning gemeente Gouda, vastgesteld [27 maart 2007] wordt ingetrokken.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2012.

Artikel 12

Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement sportpenning gemeente Gouda”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29-05-2012.

De burgemeester,

De secretaris


1   In het gehele reglement wordt gesproken over de sporter. Voor sporter kan ook sportploeg of sportvereniging worden gelezen.