GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 3268
7 januari
2019


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent gemeentelijk decoratiestelsel Verordening gemeentelijk decoratiestelsel van de gemeente Beekdaelen

De Raad van de gemeente Beekdaelen;
Gezien het advies van de Stuurgroep van 7 november 2017;
Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 28 en 29 van de wet algemene regels herindeling;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende Verordening gemeentelijk decoratiestelsel van de gemeente Beekdaelen:

Hoofdstuk 1 Ereburgerschap en erepenning.

Artikel 1
Aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen van de gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend de erepenning danwel het ereburgerschap van de gemeente Beekdaelen.

Artikel 2

 1. De erepenning kent drie categorieën:
 2. De erepenning kan worden toegekend aan natuurlijke- en rechtspersonen als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op economisch, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch, toeristisch of wetenschappelijk terrein of op het gebied van behoud van natuur, bescherming van milieu, oudheden en daarmee de gemeente Beekdaelen, haar rechtsvoorgangers, en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.
 3. Het ereburgerschap kan worden toegekend aan natuurlijke personen als zeer bijzonder blijk van grote waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich op bijzonder uitzonderlijke wijze hebben ingezet op economisch, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch, toeristisch of wetenschappelijk terrein of op het gebied van behoud van natuur, bescherming van milieu, oudheden en daarmee de gemeente Beekdaelen, haar rechtsvoorgangers, en haar inwoners of de gemeenschap op een zeer uitzonderlijke manier hebben gediend.

Artikel 3

 1. De raad besluit op voorstel van burgemeester en wethouders of van een of meer leden van de raad tijdens een besloten raadsvergadering over het toekennen van de erepenning of het ereburgerschap.
 2. Geen voorstel tot toekenning wordt aan de raad voorgelegd voordat daaromtrent de voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de raad tijdens een besloten vergadering of na schriftelijke consultatie zijn gehoord door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4
Huldiging vanwege de toekenning van de erepenning of het ereburgerschap geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 5

 1. De erepenning van de gemeente Beekdaelen is een zilveren legpenning, waarvan de voorzijde een afbeelding toont van het wapen van de gemeente en de keerzijde voorzien is van een krans met in het midden ruimte voor plaatsing van een toepasselijke inscriptie.
 2. Aan het ereburgerschap is verbonden een zilveren legpenning, waarvan de voorzijde een afbeelding toont van het wapen van de gemeente en de keerzijde voorzien is van een krans met in het midden ruimte voor plaatsing van een toepasselijke inscriptie. Bij de uitreiking wordt aan de ereburger tevens een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van het ereburgerschap.
 3. Aan de erepenning en het ereburgerschap is een draagspeld verbonden die bij de toekenning wordt uitgereikt.

Artikel 6

 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten hun besluit tot toekenning van de erepenning danwel het ereburgerschap in te trekken.
 2. Aan betrokkene wordt van het besluit bedoeld in het eerste lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 7
Aan de toekenning van de erepenning of het ereburgerschap van de gemeente Beekdaelen zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

Hoofdstuk 2: Gemeentespeld.

Artikel 8

 1. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot toekenning van de gemeentespeld.
 2. De gemeentespeld kan worden toegekend aan een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Beekdaelen, bij gelegenheid van het veertig, vijftig, zestig of zeventig jarig jubileum bij een in de gemeente Beekdaelen of een van diens rechtsvoorgangers werkzame vereniging.
 3. De gemeentespeld kan daarnaast worden toegekend in bijzondere gevallen aan inwoners van de gemeente.

Artikel 9

 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het college van burgemeester en wethouders besluiten hun besluit tot toekenning van de gemeentespeld in te trekken.
 2. Aan betrokkene wordt van het besluit bedoeld in het eerste lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende speld aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen.

Artikel 10

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening gemeentelijk decoratiestelsel van de gemeente Beekdaelen".
 2. Deze verordening treedt in werking op 2 januari 2019 en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.
 3. De navolgende verordeningen worden met ingang van 1 januari 2019 vervallen verklaard:
  1. De Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning en het ereburgerschap van de gemeente Nuth d.d. 13 december 2005;
  2. De verordening decoratiestelsel gemeente Schinnen d.d. 20 april 2000;
  3. De Verordening gemeentelijke eretekenen Onderbanken d.d. 30 maart 2000.
 4. Het vervallen verklaren van de in het derde lid genoemde verordeningen brengt geen wijziging in de eerder op basis van die verordeningen genomen besluiten en in de toegekende gemeentelijke eretekenen van de genoemde gemeenten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beekdaelen in de vergadering van 2 januari 2019

De raadsgriffier

De voorzitter,


Toelichting op de Verordening gemeentelijk decoratiestelsel van de gemeente Beekdaelen.

 1. De verordening (art. 1 en art. 8) stelt drie gemeentelijke onderscheidingen in: de erepenning, het ereburgerschap en de gemeentespeld van de gemeente Beekdaelen. Uiteraard worden tegelijk (art 10.) de oude verordeningen van de voormalige gemeenten vervallen verklaard, hetgeen overigens onverlet laat dat de op basis van die verordeningen toegekende onderscheidingen rechtens onaantastbaar zijn en blijven.
 2. De erepenning kan krachtens deze verordening (art. 1 en 2, 2e lid) aan natuurlijke en rechtspersonen worden toegekend. Het ereburgerschap kan enkel aan natuurlijke personen worden toegekend. De raad besluit op voorstel van het college of van een of meer leden van de raad. De verordening geeft een procedure aan (art. 3).
 3. Toekenning van de erepenning is norm, toekenning van het ereburgerschap is uitzondering. Daarom kent het ereburgerschap geen categorieën.
 4. Omdat in de verordeningen van de opgeheven gemeenten vaak een te restrictieve omschrijving was gegeven van de gronden voor toekenning (“voor belangrijke verdiensten bewezen in het belang van de gemeente, van de streek en het vaderland” c.q. “zeer uitzonderlijke verdiensten”) is nu gekozen voor een verbreding van de gronden. Daarvoor is ten aanzien van de erepenning (art. 2) aansluiting gezocht bij de Strategische Visie (economisch, ecologisch danwel sociaal-cultureel kapitaal) hetgeen resulteert in drie categorieën verdiensten (art. 2; 1e lid). Een verdere uitwerking van de gronden voor toekenning staat in het tweede lid van artikel 2. Daardoor wordt het mogelijk de verdiensten explicieter te toetsen en kan ook bij de toekenning meer expliciet op de verdiensten van de decorandus worden ingegaan. Bovendien kan door de koppeling met de Strategische Visie ook communicatief een duidelijker beeld worden gegeven van het gemeentelijke decoratiebeleid.
 5. De Gemeentespeld wordt door het college toegekend aan inwoners bij bijzondere jubilea bij een vereniging.
 6. Behouden is (art. 6 en art. 9) dat in bijzondere gevallen de onderscheiding kan worden ingetrokken. Een zelfde bepaling kent ook het koninklijke decoratiestelsel.
 7. Gelijk gebleven zijn de vorm en uitvoering van de decoratie (art. 5). Met het oog op bescherming van de privacy is het register met aantekening van de toekenning van de onderscheiding op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vervallen. Uiteraard worden de voorbereidende stukken en het besluit wel in het archief opgeslagen.
 8. Voor de volledigheid wordt vermeld (art. 7) dat er geen andere rechten en plichten zijn verbonden dan in de verordening vermeld.
 9. De verordening geeft (art. 4) een indicatie van gelegenheden waarbij de huldiging van de decorandus kan geschieden, maar laat aan het college veel ruimte om dat in te vullen.