GEMEENTEBLAD
Nr. 320715
31 december
2019


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent gemeentelijke onderscheidingen 2020

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op bepaalde in de artikelen 147 en 149 Gemeentewet;

 

B E S L U I T :
 

 1. de verordening gemeentelijke onderscheidingen 2020 vast te stellen;
 2. de vrijwilligersprijs op te laten gaan in de werkwijze zoals beschreven in de verordening gemeentelijke onderscheidingen;
 3. de verordening van de gemeentelijke onderscheiding Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe 2017 in te trekken.

Artikel 1 - Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente kent als gemeentelijke onderscheidingen:

 1. Ereburgerschap Neder-Betuwe
 2. Neder-Betuwe Speld
 3. Jeugdlintje Neder-Betuwe

Artikel 2 - Voordracht

Voordracht voor een gemeentelijke onderscheiding kan op verzoek worden gedaan of kan een eigen initiatief zijn van het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad.

Artikel 3 - Ereburgerschap

 1. Het Ereburgerschap Neder-Betuwe wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend aan personen die:
  1. zich in hoge en bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of de Neder-Betuwse gemeenschap;
  2. zich in het algemeen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, waarbij de persoon in kwestie in enigerlei relatie staat tot de gemeente Neder-Betuwe.

Artikel 4 - Neder-Betuwe Speld

 1. De Neder-Betuwe Speld wordt toegekend aan personen die:
  1. op organisatorische of bestuurlijke wijze, gedurende een langere periode of met hoge intensiteit, werk verrichten of hebben verricht met belangrijke meerwaarde voor (grote groepen in) de samenleving;
  2. een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.
 2. Om voor de Neder-Betuwe speld in aanmerking te komen moet men in Neder-Betuwe woonachtig zijn of actief zijn (geweest) voor de Neder-Betuwse samenleving.
 3. Voor personen, bedoeld in lid 1 onder a en b geldt bovendien dat het werk of de prestatie:
  1. niet gekoppeld mag zijn aan inkomsten waarvan personen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. (kleine beloning c.q. onkostenvergoeding is toegestaan);
  2. niet eerder gestopt mag zijn dan één jaar voor de datum van toekenning van de Neder-Betuwe Speld.

Artikel 5 - Jeugdlintje Neder-Betuwe

 1. Het Jeugdlintje wordt toegekend aan kinderen en jongeren die een bijzondere, onbaatzuchtige prestatie hebben geleverd voor de Neder-Betuwse samenleving of (één van) haar inwoners en daarbij een positief voorbeeld zijn voor anderen.
 2. Om voor het Jeugdlintje in aanmerking te komen geldt dat het kind of de jongere:
  1. in Neder-Betuwe woonachtig is of actief is (geweest) in of voor de Neder-Betuwse samenleving;
  2. maximaal 23 jaar is.

Artikel 6 - Toekenning

 1. De gemeenteraad besluit, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, in een besloten gedeelte van de raadsvergadering tot het toekennen van het Ereburgerschap.
 2. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot toekenning van de Neder-Betuwe Speld en het Jeugdlintje Neder-Betuwe. Deze besluiten worden medegedeeld aan de gemeenteraad.
 3. De leden van het college van burgemeester en wethouders komen tijdens hun zittingsperiode zelf niet in aanmerking voor het jeugdlintje of de Neder-Betuwe speld.

Artikel 7 - Hardheidsclausule

 1. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeenteraad afwijken van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3. Over de definitieve besluitvorming kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. In uitzonderlijke gevallen kan het college van Burgmeester en wethouders afwijken van de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 4 en 5. Over de definitieve besluitvorming kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8 - Vormgeving en uitvoering

 1. Aan het ereburgerschap zijn een oorkonde, alsmede een legpenning in zilver en bijbehorend draaginsigne in goud verbonden. De legpenning van zilver is aan twee zijden gegraveerd. Aan de voorzijde de afbeelding van de leeuw uit de vlag van de gemeente Neder-Betuwe. Aan de achterzijde de naam van de persoon die tot ereburger wordt benoemd, de vermelding 'Ereburger van Neder-Betuwe' en de datum van uitreiking. Het gouden draaginsigne toont eveneens de leeuw uit de Neder-Betuwse vlag. In de oorkonde staan de gronden beschreven die geleid hebben tot de toekenning van het Ereburgerschap.
 2. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vormgeving en de uitvoering van het onderscheidingsteken van de Neder-Betuwespeld en het Jeugdlintje.

Artikel 9 - Communicatie en uitreiking

 1. Het Ereburgerschap wordt uitgereikt in een raadsvergadering door de (plaatsvervangend) voorzitter van de gemeenteraad.
 2. De Neder-Betuwe Speld of het Jeugdlintje worden uitgereikt door de burgemeester of een wethouder. De wijze waarop wordt door hen bepaald.
 3. De wijze waarop aan de verordening bekendheid wordt gegeven en hoe het publiek over de uitvoering ervan wordt geïnformeerd wordt door het college van burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 10 - Registratie

 1. Van het verlenen van het Ereburgerschap houdt het college van burgemeester en wethouders een register bij, dat de naam ‘Ereboek van de gemeente Neder-Betuwe’ draagt. In het register worden de gronden beschreven die tot de toekenning hebben geleid.
 2. Van het verlenen van de Neder-Betuwe speld houdt het college van burgemeester en wethouders een register bij. In het register worden de gronden beschreven die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 11 - Intrekking/ontneming

 1. In zeer bijzondere omstandigheden kan de gemeenteraad besluiten het Ereburgerschap te ontnemen.
 2. In zeer bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de toekenning van de Neder-Betuwe speld en het Jeugdlintje in te trekken.

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2019,

de griffier,

E. van der Neut

de voorzitter,

A..J. Kottelenberg