GEMEENTEBLAD
Nr. 319763
30 december
2019


Verordening gemeentelijke onderscheidingen Winterswijk

De raad van de gemeente Winterswijk;

 

overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot het instellen van gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Winterswijk, om op deze wijze uitdrukking te kunnen geven aan waardering en erkentelijkheid jegens natuurlijke personen, die zich voor het bestuur of de gemeenschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt;

 

gelet op artikel 149 en 160 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Winterswijk

Artikel 1: Begrippenlijst

In deze verordening wordt verstaan onder het presidium:

het presidium zoals bedoeld in het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Winterswijk.

Artikel 2: Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Winterswijk kent als gemeentelijke onderscheidingen:

 1. De Erepenning
 2. De Hazewindspeld

Artikel 3: Toekenning

 1. De burgemeester besluit naar aanleiding van een schriftelijk gemotiveerd verzoek of op eigen initiatief over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding.
 2. Eenieder kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij de burgemeester.
 3. Het besluit wordt niet genomen voordat het presidium en het college van burgemeester en wethouders zijn geconsulteerd over het voorstel tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 4: Erepenning en Hazewindspeld

 1. De Erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan natuurlijke personen die zich voor de gemeente Winterswijk op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. De Hazewindspeld kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan natuurlijke personen die zich bovengemiddeld hebben ingespannen en:
  1. een bijzondere prestatie hebben verricht en hiermee Winterswijk op een positieve manier onder de aandacht heeft gebracht, of
  2. bijgedragen hebben aan het algemeen maatschappelijk doel of de samenleving van Winterswijk, of
  3. een heldendaad hebben verricht.

Artikel 5: Vormgeving Erepenning

 1. De Erepenning is een onderscheiding in de vorm van een aan één zijde bewerkte zilveren penning met de daarbij behorende oorkonde.
 2. De Erepenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente en de tekst "gemeente Winterswijk", terwijl aan de achterzijde de naam van de begiftigde wordt ingeslagen, alsmede de datum van uitreiking.
 3. De vormgeving en afmetingen van de Erepenning worden vastgesteld door de burgemeester.

Artikel 6: Vormgeving Hazewindspeld

 1. De Hazewindspeld is een onderscheiding in de vorm van een speld.
 2. Op de Hazewindspeld is het wapen van de gemeente Winterswijk vermeld.
 3. De vormgeving en afmetingen van de Hazewindspeld worden vastgesteld door de burgemeester.

Artikel 7: Uitreiking

 1. De Erepenning en de Hazewindspeld met bijbehorende versierselen worden uitgereikt door de burgemeester.
 2. Indien de burgemeester niet bij machte is om de gemeentelijke onderscheiding uit te reiken, geschiedt dit door een door het college aan te wijzen wethouder respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 8: Registratie

De burgemeester houdt een overzicht bij van alle toegekende gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 9: Intrekking onderscheiding

 1. In zeer bijzondere omstandigheden kan de burgemeester besluiten de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding in te trekken. Dit gebeurt bij een met redenen omkleed besluit en hiervan wordt aantekening gemaakt in het overzicht als bedoeld in artikel 8 van deze verordening.
 2. Het besluit wordt niet genomen voordat het presidium en het college van burgemeester en wethouders zijn geconsulteerd over het voorstel tot intrekking van een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 10: Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.
 2. De 'Verordening tot instelling van de erepenning van de gemeente Winterswijk en tot regeling van de toekenning daarvan', vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1980, wordt ingetrokken.
 3. Deze regeling wordt aangehaald als "Verordening gemeentelijke onderscheidingen Winterswijk".

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 19 december 2019,
de griffier,

de voorzitter,