GEMEENTEBLAD
Nr. 314156
24 december
2019


Verordening tot regeling van de toekenning van het Jongerenlintje

De raad van de gemeente Montfoort;

Gelezen de motie van Inwoners Belangen, Progressief Akkoord en VVD;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening tot regeling van de toekenning van het Jongerenlintje

 
 

Artikel 1
Jongerenlintje als bijzondere onderscheiding
Aan kinderen en jongeren, die daarvoor volgens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van bijzondere onderscheiding een Jongerenlintje van de gemeente Montfoort worden toegekend.

Artikel 2
Voordracht voor een Jongerenlintje
Scholen, clubs, verenigingen, media, familieleden, buren en vrienden kunnen kinderen en jongeren van 15 september tot 15 november van ieder jaar bij het college van burgemeester en wethouders voordragen voor een Jongerenlintje van dat jaar. De voordracht gebeurt door middel van een vastgesteld aanvraagformulier. Tevens geeft de indiener minimaal twee personen op als referentie, waarvan tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid.

Artikel 3
Toekenning door het college van burgemeester en wethouders
De toekenning van een Jongerenlintje geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op voordracht van een jury.

Artikel 4
Samenstelling en benoeming jury
Het college van burgemeester en wethouders benoemt een jury, bestaande uit maximaal vijf personen, bestaande uit twee kinderen, te weten 1 per categorie, een leerkracht, een sport of cultuurvrijwilliger en de wethouder jeugd en jongeren.

Artikel 5
Grond voor toekenning van een Jongerenlintje
Voor de toekenning van een jongerenlintje gelden twee categorieën:

Artikel 6
Uitvoering toekenning Jongerenlintje
De vormgeving en uitvoering van het lintje worden door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 7
Uitreiking Jeugdlintje
Het jongerenlintje wordt in principe uitgereikt op de Nieuwjaarsreceptie. De uitreiking vindt plaats door de burgemeester.

Artikel 8
Citeerartikel
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot regeling van de toekenning Jongerenlintje gemeente Montfoort.

Artikel 9
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop deze is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montfoort,
gehouden op 22 september 2019.
de griffier, de voorzitter,
drs. M. Lucassen mr. P.J. van Hartskamp-de Jong


Toelichting op de verordening tot regeling van de toekenning van het Jongerenlintje

Artikel 1
Het Jongerenlintje als bijzondere onderscheiding
Elk jaar ontvangen Nederlanders een Koninklijke Onderscheiding, zo ook in Montfoort. Deze onderscheidingen worden uitgereikt aan volwassenen en niet aan de kinderen, hetgeen te maken heeft met de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. De invoering van het Jongerenlintje moet mogelijk maken dat kinderen en jongeren ook onderscheiden kunnen worden.

Artikel 2
Voordracht voor een Jongerenlintje
In dit artikel is onder meer geregeld dat de voordracht voor een Jongerenlintje gebeurt via een vastgesteld aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunnen de aanvragers hun motivatie kenbaar maken en kan aanvullende informatie worden gevraagd, zoals bijvoorbeeld de naam van de school van het kind of de jongere. Op basis van deze informatie wordt het de jury gemakkelijk gemaakt aanvullende informatie in te winnen om zo te komen tot een weloverwogen voordracht aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5
Grond voor toekenning van een Jongerenlintje
Om voor een Jongerenlintje in aanmerking te komen moet het kind of de jongeren gedurende meerdere jaren of voor een concrete activiteit inzet hebben geleverd voor de gemeenschap. Er valt bijvoorbeeld te denken aan:

Artikel 7
Uitreiking Jongerenlintje
Dit artikel regelt dat het Jongerenlintje wordt uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Artikelen 3, 4, 6, 8 en 9
Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.