GEMEENTEBLAD
Nr. 312337
20 december
2019


Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 19 november 2019;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen

Hoofdstuk 1 Gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. ereburgerschap: een eretitel die aan een persoon of personen, ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;
 2. erepenning: een herinneringspenning die als blijk van verdienste, aan een persoon of (rechts)-personen, ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;
 3. ereboek: een boek waarin wordt geregistreerd aan welke (rechts)personen, een gemeentelijke onderscheiding is uitgereikt;
 4. jeugdlintje: een lintje met bijbehorende oorkonde dat als blijk van waardering voor bijzondere inzet voor de Bommelerwaardse samenleving kan worden uitgereikt aan jongeren tot en met 21 jaar.

Artikel 2 Het ereburgerschap

 1. Het ereburgerschap kan door de raad, als blijk van grote waardering en dankbaarheid, worden verleend aan een persoon of personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap(pen) op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Als bewijs van toekenning wordt aan de begiftigde een oorkonde alsmede een gedenkpenning (in zilver) en een reversspeld van de gemeente uitgereikt. De penning draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente, terwijl aan de achterzijde het woord "Ereburgerschap" en de voorletters en achternaam van de begiftigde draagt alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot deze toekenning is besloten.
 3. Het college kan voor elk afzonderlijk geval bepalen op welke wijze en door welke autoriteit de verlening van het ereburgerschap en de uitreiking van de daaraan verbonden versierselen zal plaatsvinden.
 4. Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.
 5. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van het college de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

rtikel 3 De erepenning

 1. De erepenning kan door het college, als blijk van waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan een persoon of (rechts-)personen, die zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap(pen) op bijzondere wijze hebben ingespannen of op enig maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.
 2. Als bewijs van toekenning van deze penning wordt aan de begiftigde een oorkonde alsmede een gedenkpenning (in brons) en een reversspeld van de gemeente uitgereikt. De penning draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente, terwijl aan de achterzijde de woorden "Erepenning" en de voorletters en achternaam van de begiftigde draagt alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot deze toekenning is besloten.
 3. Het college kan voor elk afzonderlijk geval bepalen op welke wijze en door welke autoriteit de uitreiking van de erepenning zal plaatsvinden.
 4. Het besluit, genoemd onder 1, wordt medegedeeld aan de raad.

Artikel 4 Het Jeugdlintje

 1. Er is een gemeentelijke onderscheiding genaamd het Jeugdlintje.
 2. Het Jeugdlintje is een exclusieve onderscheiding voor jongeren in de leeftijd tot en met 21 jaar, die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de Bommelerwaardse samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door:
  1. het geruime tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken. Geruime tijd dient minimaal 1 jaar te zijn en is op het moment van aanvraag nog niet gestopt;
  2. het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis;
  3. het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld (bijvoorbeeld door het starten van een actie);
  4. het verrichten van een "heldendaad";
  5. de jongere komt niet in aanmerking voor Carnegie Heldenfonds of vergelijkbare officiŽle onderscheidingen;
  6. vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging of een sportvereniging of een andere vereniging;
  7. prestatie is niet behaald in sportwedstrijdverband dan wel bij muziekconcoursen c.q. -wedstrijden.
 3. De verdiensten van kandidaten die niet in de gemeente Bommelerwaard woonachtig zijn, dienen ten goede te komen aan de gemeenschap Bommelerwaard of een onderdeel daarvan.
 4. De onderscheiding "Jeugdlintje" bestaat uit:
  1. Een lintje met hieraan een symbolische weergave van de geografische kaart van de Bommelerwaard;
  2. Een oorkonde;
  3. Een passend doosje waarin het jeugdlintje in bewaard kan worden.
 5. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door eenieder.
 6. Het college is bevoegd tot het toekennen van het Jeugdlintje.
 7. Het college wint advies in alvorens te besluiten tot toekenning.
 8. Het Jeugdlintje kan gedurende het gehele jaar aangevraagd worden.

Artikel 5 Het ereboek

 1. De toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt geregistreerd in een ereboek.
 2. In dit boek worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:
  1. naam, geboortedatum en -plaats alsmede woonplaats en -adres van de begunstigde;
  2. de reden van toekenning van de onderscheiding;
  3. de datum van het besluit van toekenning van de onderscheiding;
  4. de datum van uitreiking van de onderscheiding.

Artikel 6 Postume toekenning

Alle in deze verordening genoemde onderscheidingen kunnen ook postuum worden toegekend.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen".
 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.
 3. Bij in werking treding van deze Verordening vervalt de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld op 4 juni 2002.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,
mevrouw drs. H.P. van Ommeren

de voorzitter,
H. van Kooten