GEMEENTEBLAD
Nr. 298066
9 december
2019


Verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal

De raad van de gemeente Leudal

Gezien het voorstel het college d.d. 9 juli 2019

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

Besluit:

Vast te stellen de Verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal.

Artikel 1 begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Ereburgerschap: de eretitel die aan ingezetenen en niet ingezeten van de gemeente Leudal kan worden toegekend.

Artikel 2 toekenning Ereburgerschap

Artikel 3 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal".

Artikel 4 inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van

24 september 2019.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier, De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen D.H. Schmalschläger