GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 28665
7 februari
2019


Verordening jeugdlintje gemeente Velsen 2019

De raad van de gemeente Velsen,
 
 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Besluit

De Verordening jeugdlintje gemeente Velsen 2019 vast te stellen.

artikel 1 Instellen jeugdlintje

Ingesteld wordt het “jeugdlintje van de gemeente Velsen" als gemeentelijke onderscheiding voor jongeren tot de leeftijd van 18 jaar.

artikel 2 Toekenning door het college van burgemeester en wethouders

De toekenning van een jeugdlintje geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders (het college). Het besluit wordt aan de gemeenteraad meegedeeld.

artikel 3 Voordracht voor een jeugdlintje

  1. Het college is bevoegd tot de vaststelling van de wijze waarop een voordracht voor het jeugdlintje tot stand komt en tot de vaststelling van de gronden voor de toekenning;
  2. Het college zal bij het besluit tot toekenning geadviseerd worden door een jury;
  3. Het college is bevoegd om de jury samen te stellen.

artikel 4 Uitreiking jeugdlintje

Het college bepaalt wanneer, hoe en hoe vaak het jeugdlintje zal worden uitgereikt.

artikel 5 Vormgeving jeugdlintje

Het college bepaalt de vormgeving en uitvoering van het jeugdlintje.

artikel 6, Rechten en verplichtingen jeugdlintje

Aan het jeugdlintje zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Jeugdlintje gemeente Velsen 2019.

artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening zal op de dag na officiële publicatie, op de wijze zoals dat in de gemeente Velsen gebruikelijk is, in werking treden.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,


R.B. Palstra F.C. Dales