GEMEENTEBLAD
Nr. 286291
28 november
2019


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent jeugdlintje (Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019)

Artikel 1 Instellen jeugdlintje

 1. Ingesteld wordt het "jeugdlintje van de gemeente Heemskerk", als gemeentelijke onderscheiding voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar.
 2. Het jeugdlintje kan worden uitgereikt aan een jongere die een voorbeeld is voor anderen of die zich op een uitzonderlijke manier inzet voor de Heemskerkse samenleving.

Artikel 2 Voordracht voor een jeugdlintje

 1. Iedereen, waaronder scholen, clubs, verenigingen, media, familieleden, buren en vrienden en jongeren, kan een jongere bij het college van burgemeester en wethouders voordragen voor een jeugdlintje.
 2. De voordracht gebeurt door middel van een voorstelformulier dat te vinden is op de website van de gemeente Heemskerk.
 3. Naast het voorstelformulier dient er nog een ondersteunende brief te worden opgesteld door minimaal twee instanties of personen. In deze brieven dient duidelijk te worden verwoord waarom de jongere een jeugdlintje verdient.
 4. Voor de indieners van de ondersteunende brieven geldt dat tenminste één persoon meerderjarig is en tenminste één persoon geen familielid.
 5. In geval van de voordracht van een minderjarige kandidaat dienen de ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van de aanvraag en hiermee akkoord te zijn. Dit moet blijken uit het voorstelformulier of uit een begeleidend schrijven vanuit de ouders/verzorgers.

Artikel 3 Toekenning

 1. De toekenning van een jeugdlintje geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. Het besluit wordt aan de gemeenteraad meegedeeld.

Artikel 4 Antecedentenonderzoek

 1. Het college van burgemeester en wethouders doet alvorens de aanvraag voor een jeugdlintje in behandeling te nemen eerst een antecedentenonderzoek naar de voorgedragen jongere.
 2. Het resultaat van dit onderzoek maakt onderdeel uit van het besluit van het college van burgemeester en wethouders over toekenning van het jeugdlintje.

Artikel 5 Jury

 1. Het college van burgemeester en wethouders zal bij het besluit tot toekenning geadviseerd worden door een jury.
 2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om de jury samen te stellen.

Artikel 6 Vormgeving jeugdlintje

De vormgeving en uitvoering van het jeugdlintje wordt door het college van burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 7 Uitreiking jeugdlintje

 1. Het jeugdlintje wordt uitgereikt op of rond de Internationale dag voor de rechten van het kind. Deze dag vindt elk jaar plaats op 20 november.
 2. Wanneer het college dit wenselijk acht, kan het college bij het besluit van toekenning van het jeugdlintje ook besluiten dat het jeugdlintje op een ander moment wordt uitgereikt.

Artikel 8 Rechten en verplichtingen jeugdlintje

Aan het jeugdlintje zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019.

 
 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van

31 oktober 2019,


de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,